กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552


* หลักสูตรใหม่ที่จะเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ต้องปฏิบัติตาม TQF
ส่วนหลักสูตรที่ดำเนินการเปิดสอนอยู่แล้ว จะต้องพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ TQF
ภายในปีการศึกษา 2555
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 สาขาคอมพิวเตอร์
(ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2552)
เอกสารการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
แบบฟอร์ม มคอ.2- มคอ.7
Link เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานฯ