เอกสารการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 สาระสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจพ.
 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาิวิชา
 การนำเสนอ(ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  โดย รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก
 การจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
 การนำเสนอหลักสูตรที่จัดทำตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 : กรณีตัวอย่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) โดย รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
 การจัดทำรายละเอียด มคอ.3-7
 การนำเสนอตัวอย่างการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดย รศ.วิมล เหมือนคิด
 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ต้องดำเนินการตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ภายในปีการศึกษา 2553