ตัวอย่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์
    มคอ.1_TQF-Computer
    มคอ. 2_รายละเอียดของหลักสูตรIT
    มคอ. 3_รายละเอียดของรายวิชา
    มคอ. 4_รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
    มคอ. 5_รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
    มคอ. 6_รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
    มคอ. 7_รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร