King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

 

       

Please Sign in     Username :      Password :     

กองบริการการศึกษา   ถูกต้อง  รวดเร็ว   โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   และ สามารถตรวจสอบได้

ข้อมูลพื้นฐาน :

    เกี่ยวกับกองบริการการศึกษา

หน่วยงาน :

ข่าวสารกองบริการการศึกษา :ข่าวสารกองบริการการศึกษา

เกี่ยวกับกองบริการการศึกษา

  
  
  ประวัติและพัฒนาการของการบริการการศึกษา  

สถานที่ตั้ง
ที่ตั้ง กองบริการการศึกษา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
   พ.ศ.2526 – 2547 อาคาร 12 ชั้น 2 และชั้น 3
   พ.ศ.2548 – 2550 อาคาร 46 ชั้น 3
   ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย- เยอรมัน (TGGS) ชั้น 2
พ.ศ.2546 - 2547
พ.ศ.2548 - 2550
พ.ย.2550 - ปัจจุบัน
   
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ : 30 ปี กองบริการการศึกษา
 พ.ศ.2507
    โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิค พระนครเหนือ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2507
 พ.ศ.2514
    ได้มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพ.ศ.2514 โดยรวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรีจัดตั้งเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวิทยาลัยทั้งสามแห่งเป็นวิทยาเขต  ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือใช้ชื่อว่า“สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ”
 พ.ศ.2517
     คณะปฏิวัติมีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 กำหนดให้โอน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ามาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517
 พ.ศ.2526
     มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2526 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานรองอธิการบดี (พระนครเหนือ) ดังนี้ กองธุรการ และกองบริการการศึกษา
 พ.ศ.2529
   -  มีพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2528 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์2529 โดยกำหนดให้แต่ละสถาบัน แยกเป็นสถาบันอิสระเพื่อความคล่องตัวในการบริหารการศึกษาของแต่ละสถาบัน อยู่ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
   -  มีประกาศให้จัดตั้ง กองธุรการและกองบริการการศึกษาสังกัดสำนักงานอธิการบดี
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2529
 พ.ศ.2530
   - ทบวงมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือที่ ทม 0202/5965 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2530 แจ้งมติ ก.ม.อนุมัติเปลี่ยนชื่อกองธุรการ เป็นกองกลางและปรับปรุงงานในกองบริการการศึกษา โดยแบ่งงานออกเป็น 6 หน่วยงาน คือ งานส่งเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา งานเอกสารและการพิมพ์ งานห้องสมุด งานธุรการ และให้จัดตั้ง กองแผนงานและกองกิจการศึกษา
 พ.ศ.2531
   - มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2531 โดยมีสำนักงานอธิการบดี(เปลี่ยนจากสำนักงานรองอธิการบดี วิทยาเขตพระนครเหนือเป็น สำนักงานอธิการบดี)
   - มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2531 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ออกเป็น กองกลาง กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา และกองแผนงาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2531 โดยกองบริการการศึกษามีหน่วยงานระดับงาน 5 งาน คือ งานส่งเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา งานเอกสารและการพิมพ์ งานธุรการ
 พ.ศ.2540
   มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ออกเป็น กองกลาง กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ กองแผนงาน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2540
 พ.ศ.2545
   กองบริการการศึกษามีหน่วยงานระดับงานตามกฎหมาย 4 งาน คือ งานธุรการ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา งานเอกสารและการพิมพ์ และงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ เนื่องจากงานส่งเสริมการวิจัย ได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานภายใน ระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 พ.ศ.2548
   มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังต่อไปนี้ กองกลาง กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกองแผนงาน
 พ.ศ.2550
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550
พ.ศ.2551
กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของ ส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551
พ.ศ.2555
   กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของ ส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555
 พ.ศ.2556
   กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการบริหารงานและนโยบายคุณภาพ
         กองบริการการศึกษา ยึดหลักปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการดำเนินงาน กอปรกับได้มีการกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการบริหารงานและนโยบายคุณภาพอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ซึ่งในการกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการบริหารงานและนโยบายคุณภาพดังกล่าว มีความสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย โดยที่บุคลากรของกองมีส่วนร่วมในการกำหนดและแสดงความคิดเห็น มีการตรวจสอบความสอดคล้องกับปรัชญา
         ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกองและภารกิจของมหาวิทยาลัย และได้เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานทราบอย่างต่อเนื่อง
         อย่างไรก็ตามกองบริการการศึกษาได้มีการทบทวน ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการบริหารงานและนโยบายคุณภาพโดยตลอดในการประชุมทุกภาคส่วนของกองในทุกๆ ป
         ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 กองบริการการศึกษาได้มีการปรับปรุงพันธกิจของกองเพื่อให้ครอบคลุมกับภารกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง กอปรกับสถานภาพของสถาบันได้ปรับเปลี่ยน สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในปี พ.ศ. 2553-2554 กองบริการการศึกษาได้มีการทบทวน ปรับปรุง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกองบริการการศึกษา ตลอดจนได้กำหนดอัตลักษณ์ของกองบริการการศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 กองบริการการศึกษาได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ดำเนินการในปัจจุบัน
         ปรัชญา
          พัฒนาคน พัฒนางาน บริการที่ดี
         ปณิธาน
          มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานและประสานภารกิจการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
         วิสัยทัศน์
          สนับสนุนวิชาการ บริการเชิงรุก ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล
         พันธกิจ
          ประสานภารกิจการให้บริการทางการศึกษาด้านการรับสมัครและสอบคัดเลือก นักศึกษาใหม่  ทะเบียนและสถิตินักศึกษา หลักสูตรการศึกษา  ทุนอุดหนุน เพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
         นโยบายการบริหารงานและนโยบายคุณภาพ
         ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
         อัตลักษณ์ของกองบริการการศึกษา
         พัฒนางาน บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

 วัตถุประสงค์
       กองบริการการศึกษามีวัตถุประสงค์ในการดำเนินภารกิจการ ให้การบริการทางการศึกษาและพัฒนางาน ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
             1.การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับปริญญาบัณฑิตใน ระบบรับตรง และระบบโควตาของมหาวิทยาลัย
             2.บริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
             3.ประสานงานและดำเนินการด้านหลักสูตรการศึกษา
             4.ประสานงานและดำเนินการด้านทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
             5.ประสานงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) และการจัด ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
             6.ประสานงานการควบคุมและกำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาสถาบันสมทบ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
             7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เช่น งานเลขานุการสภาวิชาการ งานเลขานุการคณะ กรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ งานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ระดับปริญญาบัณฑิต งานประสานงานการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
             8. ประสานงานการควบคุมและกำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาสถาบันสมทบ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง
             9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เช่น งานเลขานุการสภาวิชาการ  งานเลขานุการ      คณะกรรมการส่งเสริมวิชาการ  งานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตงานประสานงานการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
             ปัจจุบัน กองบริการการศึกษา ตั้งอยู่ที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย -เยอรมัน (TGGS) ชั้น 2 มีพื้นที่ใช้สอยโดยรวม 850 ตารางเมตร และมีห้องเก็บเอกสารสำคัญ จำนวน 2 แห่ง ณ ลานจอดรถใต้อาคารนวมินทรราชินี และห้อง 901 - 902 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9

 หน่วยงานภายใน
    กองบริการการศึกษา มีหน่วยงาน 4  กลุ่มงาน และมีภาระรับผิดชอบ  ดังนี้
     1. กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
    รับผิดชอบงานด้านการบริหารและจัดการข้อมูลนักศึกษาใหม่ ด้านการลงทะเบียนวิชาเรียนและบันทึกประวัตินักศึกษา ด้านการประมวลผลการศึกษาและจำแนกสภาพนักศึกษา ด้านการจัดทำข้อมูลเพื่ออนุมัติผลการศึกษา ด้านการจัดทำเอกสารรับรองทางการศึกษา งานฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา งานคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา งานให้บริการในความรับผิดชอบแก่คณาจารย์ นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย งานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาระบบงานทะเบียน นักศึกษาแบบรวมศูนย์ งานเลขานุการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิตและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     2. กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์
    รับผิดชอบการประสานงานกับคณะ/วิทยาลัย ในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ และการขอปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี งานตรวจสอบและวิเคราะห์หลักสูตร งานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต งานจัดทำฐานข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร งานจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน งานจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ การดำเนินการทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้แก่ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย งานเลขานุการคณะกรรมการทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     3. กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
    รับผิดชอบงานรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับปริญญาบัณฑิต ระบบรับตรง ระบบโควตา [โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (มีคุณธรรมความดี มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์)] และระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse) โดยดำเนินการจัดทำต้นฉบับระเบียบการรับสมัคร จัดทำข้อมูลในระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ควบคุมและดูแลการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ การจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ และประกาศผลสอบ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     4. กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
    รับผิดชอบงานสารบรรณ งานบุคคล งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานประชุมกองบริการการศึกษา งานเผยแพร่ข่าวสารกองบริการการศึกษาในเว็บไซต์กองบริการการศึกษา งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี งานจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี ง านติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา งานเลขานุการสภาวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานประสานงานการควบคุมและกำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาสถาบันสมทบ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ งานประสานงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) และการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

 คณะกรรมการบริหารกองบริการการศึกษา
     รายนามคณะกรรมการบริหารกองบริการการศึกษา
      1. นายสงบ คงคา   ประธานกรรมการ
      2. นางสุณีย์ ศักดิ์แสน   กรรมการ
      3. นางสาวธนพร ดีจงเจริญ  กรรมการ
      4. นางสาวสุกานดา สิงห์จันทร์  กรรมการ
      5. นางอรวรรณ เบ็ญจชัยพร กรรมการ
      6. นางสาวสุภาพร ฐานันตร์สฤษดิ์ กรรมการ
      7. นางจุฑารัตน์ มิ่งขวัญ กรรมการ
      8. นางสาวเพชรรัตน์ บุญเรือง กรรมการและเลขานุการ
      9. นางสาวกานต์กมล กาญจนโรมนต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
  - กำหนดนโยบาย  วางแผน และพัฒนากองบริการการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยและสำนักงานอธิการบดี
  - ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรและงบประมาณร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
  - กำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย
  - สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
  - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการของกองบริการการศึกษา
  กองบริการการศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการของกองบริการการศึกษา จำนวน 2 ชุด โดย ผู้อำนวยการกอง เป็นที่ปรึกษา หัวหน้างาน เป็นประธาน โดยบุคลากรแต่ละคนเลือกอยู่ในคณะกรรมการตามความสมัครใจและความสนใจ นอกจากนี้ กองบริการการศึกษาได้แต่งตั้ง คณะที่ปรึกษา/คณะที่ปรึกษาภาคประชาชนและผู้แทนนักศึกษาด้วย

  1.คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากร
 •    - จัดทำแผนงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ การพัฒนาบุคลากรและการบริหารทรัพยากรของกองบริการการศึกษา
 •    - ดำเนินการตามแผนงานและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากร
 •    - ติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัดการความรู้ภายในกองบริการการศึกษา
 •    - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษารับทราบ
 •    - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้อำนวยการ   กองบริการการศึกษามอบหมาย

  2.คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
 •    - กำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงานและแผนรองรับผลการประเมินด้านการประกันคุณภาพ
  การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
  ของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย
 •    - ดำเนินการตามแผนงานและการประเมินผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
  และเก็บรวบรวมหลักฐานตลอดปีการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินคุณภาพ
  การศึกษาภายใน
 •    - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษารับทราบ
   - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษามอบหมาย
 

ปฏิทินกิจกรรม

<< September 2017  >>
SUNMONTUEWEDTHUFRISAI
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

บริการ Online :

KMUTNB Links :

    มจพ.