ข้อมูลการจัดทำหลักสูตร

ข้อมูลการจัดทำหลักสูตร

1.เอกสาร/คู่มือการจัดทำหลักสูตร/ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต

2.แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดทำหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

  1. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอนุปริญญา(มคอ.01)
  2. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี(มคอ.02)
  3. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเีอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต(มคอ.03)
  4. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเีอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท(มคอ.04)
  5. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง(มคอ.05)
  6. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเีอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก(มคอ.06)

3.รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มจพ.

*อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแก้ไขข้อมูลใหม่** กรณีที่ภาควิชา/คณะต้องการข้อมูลรายวิชาโปรดติดต่อคณะที่เปิดบริการ*


4.เอกสารอ้างอิง


5.ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหลักสูตร


6.ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ