1.  เอกสาร/คู่มือการจัดทำหลักสูตร

       ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต

           >>   ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาบัณฑิต
           >>   ขั้นตอนการเสนอหลักการและนโยบายให้การขอเปิดหลักสูตรใหม่ (ตามแบบ ล.1)
           >>   ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรใหม่ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
                  (ตามแบบ มคอ.2)
           >>   ขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรแบบเล็กน้อย โครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง (ตามแบบ ล.3)
                  ระดับปริญญาบัณฑิต
           >>   ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
                  (ตามแบบ มคอ.2 + ล.4)
           >>   ขั้นตอนการขอรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาจากสภาวิชาชีพ
           >>   ขั้นตอนการขอปิดหลักสูตร