2.  แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดทำหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง

           >>   การเสนอหลักการและนโยบายในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย (แบบ ล.1)
           >>   การเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ
                  แบบ (มคอ.2) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบมากรายการโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลง
                  (มคอ.2 + ล.4)
           >>  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบเล็กน้อยโครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง (แบบ ล.3)
           >>  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
                  1. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอนุปริญญา
                      (มคอ.01)

                  2. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
                      (มคอ.02)

                  3. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเีอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตร
                      บัณฑิต (มคอ.03)

                  4. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเีอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท
                      (มคอ.04)

                  5. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตร
                      ชั้นสูง (มคอ.05)

                  6. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเีอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก
                      (มคอ.06)