4.  เอกสารอ้างอิง

           >>  (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
                 พัฒนาหลักสูตร
           >>  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายให้แก่
                 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อตรวจสอบหลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2552
           >>  สรุปสาระสำคัญตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
           >>  การคิดจำนวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรใหม่/หลักสูตร
                 ปรับปรุงของมหาวิทยาลัย
           >>  อาจารย์ประจำหลักสูตร
           >>  สรุปข้อมูลจำนวนหนังสือ ตำราเรียน วารสาร และเอกสารอื่นๆ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาที่มีให้บริการ
                 ในสำนักหอสมุดกลาง
           >>  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548