5.  ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหลักสูตร

           >>  แบบฟอร์มสรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
           >>  แบบฟอร์มมผลการตรวจสอบหลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ
           >>  ตัวอย่างการกรอกแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
                 ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
           >>  ตัวอย่างการกรอกแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
                 ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
           >>  หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)