6.  ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

           >>  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับ
                 สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ