สถิติจำนวนนักศึกษา

 

สถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562)
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 3,876 384 17 77
ปริญญาโท 480 35 1
ปริญญาเอก 119 38
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 162 1 10
รวม 4,637   384   179
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,430 50 20
ปริญญาโท 155 19
ปริญญาเอก 139 41
รวม 1,724 130  
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปวช. 1,650 9
ปริญญาตรี 4,167 1,615 1 293 38
ปริญญาโท 209 23 6
  ปริญญาเอก 30
ระยอง ปริญญาตรี 2     1 1
รวม 6,058   1,615   1 371
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม ปริญญาตรี 2,759 979 43 41
ปริญญาโท 139 32
ปริญญาเอก 72 16
ระยอง ปริญญาตรี
รวม 2,970 979 132
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,516 5 41 26
  ปริญญาโท 19
รวม 1,535   5 67
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 372 3
  ปริญญาโท 3
รวม 375 3
                                         
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 1,115 11 18 38
ปริญญาโท 2
รวม 1,117   11 56
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญญาตรี 940 5 3 18
รวม 940 5 21
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญาตรี 401 43 2 3
ปริญญาโท 21
รวม 422 43   5
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 155 3
ปริญญาเอก 45 44
ระยอง ปริญญาตรี 2,700 1 4
ปริญญาโท 115 40
ปริญญาเอก 21
รวม

3,036  

92
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 107
รวม 107
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 753 6 18
ปริญญาโท 51 3
ปริญญาเอก 68 5
รวม 872 32
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 942 16
ปริญญาโท 37 2
รวม 979 18
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 18
ปริญญาเอก 244 9 5
ปริญญาเอก 62 2
รวม 324   16
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 57 7
ปริญญาเอก 9 10
รวม

66

17  
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
สรุป

 

สถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562)
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 3,576 355 1 27 19
ปริญญาโท 489 26 2
ปริญญาเอก 122 31 1
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 162 4
รวม 4,349   355 110
 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,236 53 6
ปริญญาโท 142 26
ปริญญาเอก 146 45
รวม 1,524 130  
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปวช. 1,578 9
ปริญญาตรี 3,608 1,534 2 260 18
ปริญญาโท 206 35 1
  ปริญญาเอก 17
ระยอง ปริญญาตรี 6 7
รวม 5,415   1,534   2 330
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม ปริญญาตรี 2,409 1,097 44 18
ปริญญาโท 147 37 1
ปริญญาเอก 73 14
ระยอง ปริญญาตรี
รวม 2,629   1,097   114
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,422 12 21 10
  ปริญญาโท 6
รวม 1,428  12   31
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 410 2
รวม 410 2
                                         
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 1,095 18 6 2
ปริญญาโท 2
รวม 1,097   18 8
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญญาตรี 752 21 1 2
รวม 752 21 3
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญาตรี 457 51 2
ปริญญาโท 10
รวม 467 51 2
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 177 4
ปริญญาเอก 45 28
ระยอง ปริญญาตรี 2,433 2
ปริญญาโท 120
ปริญญาเอก 29 25
รวม 2,804  59
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 270
รวม 270
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 657 5
ปริญญาโท 46 2
ปริญญาเอก 63 10
รวม 766 17
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 734 2
ปริญญาโท 25
รวม 759 2
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 279 9 1
ปริญญาเอก 65 5
รวม 344  15
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 49 10 1
ปริญญาเอก 13 12
รวม 62 23 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 58 49
ปริญญาเอก 35 14
รวม 93 63
สรุป
สถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561)
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 3,778 400  – 36 18
ปริญญาโท 492  –  – 30 1
ปริญญาเอก 127  –  – 28  1
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 172  –  – 5  –
รวม 4,569  400 119
 
 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,317  –  – 57 8
ปริญญาโท 154  – 30  –
ปริญญาเอก 164  – –  38  –
รวม 1,635 133 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปวช. 1,646  –  1  – 7
ปริญญาตรี 3,912 1,644 1 260 24
ปริญญาโท 224  –  – 31 2
  ปริญญาเอก 9  – –  –  – 
ระยอง ปริญญาตรี 8  –  – 4  
รวม 5,799  1,644  2 328
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม ปริญญาตรี 2,537 1,147  – 40 20
ปริญญาโท  176  –  – 20  
ปริญญาเอก 77  – 15  –
ระยอง ปริญญาตรี                  1  –  –  –  –
รวม 2,791  1,147 95
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,485 13  – 33 4
  ปริญญาโท 4 –  –  –  – 
รวม 1,489  13 37
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 433  –  –  1  4
รวม 433 5
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี  –  –  –  –
ปริญญาโท  –  –  –  –
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 1,206 23  – 10 8
ปริญญาโท 2  –  –  –  –
รวม 1,208  23 18
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญญาตรี 794 26  –  1 3
รวม 794 26 4
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญาตรี 475 54  –  – 1
ปริญญาโท 17  –  –  4  –
รวม 492 54 5
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 180  –  – 5  –
ปริญญาเอก 46  –  – 26  –
ระยอง ปริญญาตรี 2,564  –  – 1
ปริญญาโท 119  –  –  –  –
ปริญญาเอก 33  –  – 24  –
รวม 2,942  56
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 278  –  –  2 4
รวม 278 6
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 686  –  –  – 1
ปริญญาโท 46  –  – 3  –
ปริญญาเอก 75  –  – 5  –
รวม 807 9
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 798 2  –  – 1
ปริญญาโท 25  –  –  –  –
รวม 823 2 1
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 309  –  – 9  1
ปริญญาเอก 61  –  – 7  –
รวม 370  17
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 52  –  – 10  1
ปริญญาเอก 12  –  – 13  1
รวม 64 25 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 58  –  – 61  –
ปริญญาเอก 35  –  – 14  –
รวม 93 75
สรุป
สถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561)
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 3,670 387  – 35 14
ปริญญาโท 462  –  – 43 1
ปริญญาเอก 122  –  – 33  –
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 158  –  – 4  –
รวม 4,412 387 130
 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,261  –  – 47 9
ปริญญาโท 125  – 38  –
ปริญญาเอก 149  – –  44  –
รวม 1,535 138
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปวช. 1,526  –  –  – 8
ปริญญาตรี 3,397 1,560 5 218 14
ปริญญาโท 214  –  – 50 2
ระยอง ปริญญาตรี 38  –  – 3 1
รวม 5,175 1,560 5 296
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม ปริญญาตรี 2,348 1,320  – 60 21
ปริญญาโท  172  –  – 38 1
ปริญญาเอก 71  – 1 11  –
ระยอง ปริญญาตรี                  2  –  –  –  –
รวม 2,593 1,320 1 131
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,315 49  – 23 10
รวม 1,315 49 33
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 462  –  –  –  –
รวม 462  –
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี  – 1  –  –  –
ปริญญาโท  –  –  – 1  –
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 1,161 37  – 8 2
ปริญญาโท 3  –  –  –  –
รวม 1,164 38 11
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญญาตรี 738 33  –  – 5
รวม 738 33 5
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญาตรี 487 55  –  – 1
ปริญญาโท 14  –  –  –  –
รวม 501 55
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 216  –  – 9  –
ปริญญาเอก 43  –  – 16  –
ระยอง ปริญญาตรี 2,105  –  – 1  –
ปริญญาโท 130  –  –  –  –
ปริญญาเอก 38  –  – 15  –
รวม 2,532 41
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 225  –  –  – 2
รวม 225 2
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 464  –  –  –  –
ปริญญาโท 39  –  – 3  –
ปริญญาเอก 65  –  – 9  –
รวม 568 12
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 562 12  –  – 1
ปริญญาโท 6  –  –  –  –
รวม 568 12 1
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 312  –  – 5  –
ปริญญาเอก 57  –  – 10  –
รวม 369 15
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 59  –  – 14  –
ปริญญาเอก 15  –  – 7  –
รวม 74 21
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 87  –  – 40  –
ปริญญาเอก 36  –  – 6  –
รวม 123 46
สรุป
สถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560)
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 3,862 415 21 13
ปริญญาโท 495 41 3
ปริญญาเอก 127 30
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 177
รวม 4,661  415 108
 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,383 44 3
ปริญญาโท 142 54
ปริญญาเอก 166 40 1
รวม 1,691  142 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปวช. 1,570 9
ปริญญาตรี 3,650 1,685 5 210 22
ปริญญาโท 249 45 2
ระยอง ปริญญาตรี 48 2 1
รวม 5,517  1,685  5 291
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม ปริญญาตรี 2,458 1,418 68 21
ปริญญาโท 205 31
ปริญญาเอก 74 9
ระยอง ปริญญาตรี 9
รวม 2,746  1,418 129
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,415 53 34 11
รวม 1,415  53 45
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 500 1
รวม 500 1
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1 1
ปริญญาโท 1 1
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 1,253 57 4 22
ปริญญาโท 4
รวม 1,258  58 28
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญญาตรี 781 35 1
รวม 781  35  1
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญาตรี 522 61
ปริญญาโท 10
รวม 532 61
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 217 12
ปริญญาเอก 41 16
ระยอง ปริญญาตรี 2,203
ปริญญาโท 131
ปริญญาเอก 44 15
รวม 2,636  43
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 234 1
รวม 234 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 509
ปริญญาโท 42 1
ปริญญาเอก 71 8
รวม 622  9
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 608 13
ปริญญาโท 6
รวม 614 13 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 333 7
ปริญญาเอก 55 14
รวม 388  21
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 59 16 5
ปริญญาเอก 11 8
รวม 70 29 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 80 49
ปริญญาเอก 32 8
รวม 112  57
สรุป 
สถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 3,672 406 1 20 12
ปริญญาโท 350 0 0 37 1
ปริญญาเอก 130 0 0 28 3
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 159 1 0 0 1
รวม 4,311  407  102
 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,257 0 0 60 5
ปริญญาโท 143 0 0 49 0
ปริญญาเอก 152 0 0 55 2
รวม 1,552  0 0 171 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปวช. 1,450 0 0 0 6
ปริญญาตรี 3,182 1,470 4 235 21
ปริญญาโท 213 0 0 45 0
ระยอง ปริญญาตรี 120 0 0 2 2
รวม 4,965  1,470  311 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม ปริญญาตรี 2,466 1,486 0 35 13
ปริญญาโท 177 0 0 33 2
ปริญญาเอก 60 0 0 6 0
ระยอง ปริญญาตรี 55 0 0 0 1
รวม 2,758  1,486 0 90 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,154 171 0 37 14
รวม 1,154  171  0 51 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 461 0 0 0 0
รวม 461  0 0 0
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 0 10 0 3 0
ปริญญาโท 3 0 0 0 0
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 1,200 55 0 7 1
ปริญญาโท 0 0 0 0 0
รวม 1,203  65  0 11 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญญาตรี 575 40 0 0 3
รวม 575  40  0
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญาตรี 406 50 0 0 1
ปริญญาโท 8 0 0 0 1
รวม 414  50  0
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 234 0 0 9 0
ปริญญาเอก 47 0 0 0 0
ระยอง ปริญญาตรี 1,572 0 0 0 2
ปริญญาโท 120 0 0 0 0
ปริญญาเอก 44 0 0 0 0
รวม 2,017  0 0 11
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 154 0 0 0 0
รวม 154  0 0 0
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 329 0 0 0 1
ปริญญาโท 39 0 0 1 0
ปริญญาเอก 69 0 0 4 0
รวม 437  0 0 6
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 349 32 0 0 0
รวม 349  32  0 0
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 234 0 0 12 0
ปริญญาเอก 69 0 0 13 1
รวม 303  0 0 26 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 34 0 0 21 1
ปริญญาเอก 18 0 0 2 0
รวม 52  0 0 24 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 84 0 0 25 0
ปริญญาเอก 30 0 0 5 0
รวม 114  0 0 30 
สรุป 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559
                    คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.กรุงเทพฯ) 3,888 440 25
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.ปราจีนบุรี) 180 4
   ระดับปริญญาโท 333 39
    ระดับปริญญาเอก 139 27
รวม 4,540 444 91
                    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา (คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ปริญญาตรี 1,375 1 42
   ปริญญาโท 162 36
   ปริญญาเอก 168 55
รวม 1,705 1 133
                    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา (คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1,519 3
   ระดับปริญญาตรี (กรุงเทพฯ) 3,436 1,605 4 297
   ระดับปริญญาตรี (ระยอง) 129 1
   ระดับปริญญาโท 228 43
รวม 5,312 1,605 4 344
                    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี (กรุงเทพฯ) 2,567 1,586 79
   ระดับปริญญาตรี (ระยอง) 54 1
   ระดับปริญญาโท 170 37
    ระดับปริญญาเอก 54 6
รวม 2,845 1,586 123
                    คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี 1,232 168 1 45
รวม 1,232 168 1 45
                    คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.ปราจีนบุรี) 502
รวม 502
                     คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี (มจพ.กรุงเทพฯ) 10 3
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.ปราจีนบุรี) 1,339 61 17
    ระดับปริญญาโท (มจพ.กรุงเทพฯ) 4 2
    ระดับปริญญาโท (มจพ.ปราจีนบุรี) 1
รวม 1,344 71 22
                   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 651 48 1
รวม 651 48 1
                    คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 444 56 2
    ระดับปริญญาโท 9
รวม 453 56 2
                    คณะบริหารธุรกิจ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี (มจพ.ระยอง) 1,677
    ระดับปริญญาโท (มจพ.กรุงเทพ) 238
   ระดับปริญญาโท (มจพ.ระยอง) 119
   ระดับปริญญาเอก (มจพ.กรุงเทพ) 46
   ระดับปริญญาเอก (มจพ.ระยอง) 44
รวม 2,124
                   วิทยาลัยนานาชาติ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 161
รวม 161
                    คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 360
    ระดับปริญญาโท 40 3
    ระดับปริญญาเอก 61 2
รวม 461 5
                    คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 374 32 1
รวม 374 32 1
                    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาโท 248 7
    ระดับปริญญาเอก 74 16
รวม 322 23
                    คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาโท 43 15
    ระดับปริญญาเอก 18 3
รวม 61 18
                    บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติฯ (TGGS)
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาโท 84 34
    ระดับปริญญาเอก 31 4
รวม 115 38

สรุป

   ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
                    คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.กรุงเทพฯ) 3,818 440 30
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.ปราจีนบุรี) 150 9 1
   ระดับปริญญาโท 493 74
    ระดับปริญญาเอก 147 17
รวม 4,608 449 122
                    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา (คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ปริญญาตรี 1,215 72
   ปริญญาโท 213 39
   ปริญญาเอก 187 71
รวม 1,615 182
                    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา (คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1,376 3
   ระดับปริญญาตรี (กรุงเทพฯ) 3,099 1,284 1 239
   ระดับปริญญาตรี (ระยอง) 165 1
   ระดับปริญญาโท 276 41
รวม 4,916 1,284 1 284
                    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี (กรุงเทพฯ) 2,540 1,510 11 46
   ระดับปริญญาตรี (ระยอง) 77
   ระดับปริญญาโท 226 32
    ระดับปริญญาเอก 57 1 5
รวม 2,900 1,510 12 83
                    คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี 1,014 276 39
รวม 1,014 276   39
                    คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.ปราจีนบุรี) 395
รวม 395
                     คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี (มจพ.กรุงเทพฯ) 23 6
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.ปราจีนบุรี) 1,322 66 30
    ระดับปริญญาโท (มจพ.กรุงเทพฯ) 7 2
    ระดับปริญญาโท (มจพ.ปราจีนบุรี) 21
รวม 1,350 89 38
                   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 393 20 2
รวม 393 20 2
                    คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 271 32
    ระดับปริญญาโท 5
รวม 276 32
                    คณะบริหารธุรกิจ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี (มจพ.ระยอง) 912 1
    ระดับปริญญาโท (มจพ.กรุงเทพ) 271 3
   ระดับปริญญาโท (มจพ.ระยอง) 109
   ระดับปริญญาเอก (มจพ.กรุงเทพ) 30
   ระดับปริญญาเอก (มจพ.ระยอง) 31
รวม 1,353 4
                   วิทยาลัยนานาชาติ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 94 1
รวม 94 1
                    คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 166
    ระดับปริญญาโท 40 2
    ระดับปริญญาเอก 63 7
รวม 269 9
                    คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 206 35
รวม 206 35
                    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาโท 255 14
    ระดับปริญญาเอก 71 12
รวม 326 26
                    คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาโท 54 36
    ระดับปริญญาเอก 14 3
รวม 68 39
                    บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติฯ (TGGS)
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาโท 51 28
    ระดับปริญญาเอก 19 5
รวม 70 33
สรุป
    ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558
                    คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.กรุงเทพฯ) 3,974 503 2 29
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.ปราจีนบุรี) 171 12 1
   ระดับปริญญาโท 404 37
    ระดับปริญญาเอก 147 11
รวม 4,696 515 2 78
                    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา (คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ปริญญาตรี 1,304 68
   ปริญญาโท 233 31
   ปริญญาเอก 185 87
รวม 1,722 186
                    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา (คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1,432 1 3
   ระดับปริญญาตรี (กรุงเทพฯ) 3,324 1,405 3 268
   ระดับปริญญาตรี (ระยอง) 171
   ระดับปริญญาโท 231 25
รวม 5,158 1,405 4 296
                    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี (กรุงเทพฯ) 2,664 1,632 1 48
   ระดับปริญญาตรี (ระยอง) 77
   ระดับปริญญาโท 198 33
    ระดับปริญญาเอก 46 4
รวม 2,985 1,632 1 85
                    คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี 1,102 293 35
รวม 1,102 293   35
                    คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.ปราจีนบุรี) 430 1
รวม 430 1
                     คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี (มจพ.กรุงเทพฯ) 18 5
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.ปราจีนบุรี) 1,662 111 49
    ระดับปริญญาโท (มจพ.กรุงเทพฯ) 12 2
    ระดับปริญญาโท (มจพ.ปราจีนบุรี) 23
รวม 1,697 129 56
                   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 433 27
รวม 433 27
                    คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 332 40
    ระดับปริญญาโท 3
รวม 335 40
                    คณะบริหารธุรกิจ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี (มจพ.ระยอง) 997 1 1
    ระดับปริญญาโท (มจพ.กรุงเทพ) 263 1
   ระดับปริญญาโท (มจพ.ระยอง) 106
   ระดับปริญญาเอก (มจพ.กรุงเทพ) 31
   ระดับปริญญาเอก (มจพ.ระยอง) 32
รวม 1,429 1 2
                   วิทยาลัยนานาชาติ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 101
รวม 101
                    คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 199
    ระดับปริญญาโท 33 1
    ระดับปริญญาเอก 52 7
รวม 284 8
                    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาโท 202 17
    ระดับปริญญาเอก 73 13
รวม 275 30
                    คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาโท 59 22
    ระดับปริญญาเอก 14 4
รวม 73 26
                    บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติฯ (TGGS)
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาโท 10 52
    ระดับปริญญาเอก 3 3
รวม 13 55
สรุป