King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

 

       

Please Sign in     Username :      Password :     

กองบริการการศึกษา   ถูกต้อง  รวดเร็ว   โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   และ สามารถตรวจสอบได้

บริการ Online :

   ติดต่อหน่วยงาน

สถิตินักศึกษา

เกี่ยวกับหน่วยงาน :

Link หน่วยงานในกอง :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

       นักศึกษาที่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา สามารถติดต่อได้ ตามรายละเอียดดังนี้

              ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS)
              1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
              โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635
              โทรสาร. 0-2587-4341

       เวลาการให้บริการ และ ให้คำปรึกษา              
          การให้บริการทั่วไป(รับ-จ่ายเอกสาร)
              วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.
              วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. (พักเที่ยง)

          การให้บริการด้านการลงทะเบียนวิชาเรียน
              วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00-18.00 น.
              วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.(พักเที่ยง)
              (นอกช่วงเวลาลงทะเบียน วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.)

          การให้บริการคำปรึกษาด้านการลงทะเบียน การวัดผลการศึกษา              สถานภาพนักศึกษา และแก้ไขข้อมูล
              วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

       รายละเอียด การให้บริการและคำปรึกษาแก่นักศึกษา

คณะ/วิทยาลัย การให้บริการ
ลงทะเบียน วัดผลการศึกษา ประวัตินักศึกษา
  บัณฑิตวิทยาลัย  

*สุกานดา สิงห์จันทร์
(1635) 
*ศิลสิริ งามเมือง
(1635)
*จิราวรรณ ทองแก้ว
(1634)

* จารุวรรณ สมราศรี
(1632)
- วิศวฯ
- TGGS
- เทคโนฯ
- บริหารธุรกิจ
* วราพร สายทอง
(1632)
- ครุศาสตร์ฯ
- ศิลปศาตร์
- สารสนเทศ
- พัฒนาธุรกิจฯ
* อรวรรณ เบ็ญจชัยพร
(1633)
- วิทยาศาสตร์
* อโนทัย เกตุบรรเทิง
(1629)
- วทอ.

*สุภาพร ฐานันตร์สฤษดิ์
(1628)
- วิศวฯ
- เทคโนฯ
- TGGS
*กานต์กมล กาญจนโรมนต์
(1629)
- ครุศาสตร์
- ศิลปศาสตร์
- สารสนเทศ
- วิทยาศาสตร์
- พัฒนาธุรกิจฯ
* วิภาพร ดิถีพรรณ
(1631)
- วทอ.
  วิศวกรรมศาสตร์
สุกานดา สิงห์จันทร์
(1635)
พุฒิพันธ์ วัฒนา
(1633)
สุภาพร ฐานันตร์สฤษดิ์
(1628)
  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จิราวรรณ ทองแก้ว
(1634)
วราพร สายทอง (1632)
กานต์กมล กาญจนโรมนต์
(1629)
   วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ
ศิลสิริ งามเมือง
(1635)
สุพัชรา อักษรถึง
(1630)
อโนทัย เกตุบันเทิง
(1629)
วิภาพร ดิถีพรรณ
(1631)
  วิทยาศาสตร์ประยุกต์
จิราวรรณ ทองแก้ว
(1634)
อรวรรณ เบ็ญจชัยพร
(1633)
กานต์กมล กาญจนโรมนต์
(1629)
   เทคโนโลยีและการจัดการฯ
ศิลสิริ งามเมือง
 (1635)
จารุวรรณ สมราศรี
(1632)
สุภาพร ฐานันตร์สฤษดิ์
(1628)
  อุตสาหกรรมเกษตร ศิลสิริ  งามเมือง
 (1635)
จารุวรรณ สมราศรี
(1632)
สุภาพร ฐานันตร์สฤษดิ์
(1628)
  สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ศิลสิริ  งามเมือง
 (1635)
อโนทัย เกตุบันเทิง
(1629)
สุภาพร ฐานันตร์สฤษดิ์
(1628)
  วิศวกรรมศาสตร์ฯ (ระยอง) สุกานดา สิงห์จันทร์
(1635)
วราพร สายทอง (1632) สุภาพร ฐานันตร์สฤษดิ์
(1628)
  วิทยาศาสตร์พลังงานฯ (ระยอง) สุกานดา สิงห์จันทร์
(1635)
วราพร สายทอง (1632) สุภาพร ฐานันตร์สฤษดิ์
(1628)
  บริหารธุรกิจ สุกานดา สิงห์จันทร์
(1635)
วราพร สายทอง (1632) สุภาพร ฐานันตร์สฤษดิ์
(1628)
  วิทยาลัยนานาชาติ สุกานดา สิงห์จันทร์
(1635)
อโนทัย เกตุบันเทิง
(1629)
กานต์กมล กาญจนโรมนต์
(1629)
  พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สุกานดา สิงห์จันทร์
(1635)
อโนทัย เกตุบันเทิง
(1629)
สุภาพร ฐานันตร์สฤษดิ์
(1628)
  บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ศิลสิริ  งามเมือง
 (1635)
จารุวรรณ สมราศรี
(1632)
สุภาพร ฐานันตร์สฤษดิ์
(1628)

หมายเหตุ
หมายเลขโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 0-2555-2000
                ตัวเลขในวงเล็บท้ายชื่อ คือหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำหรับการติดต่อ

       รายละเอียดการให้บริการต่างๆ              
          1. ด้านการลงทะเบียน
              - การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา
              - การลงทะเบียนกรณีพิเศษต่าง ๆ
              - การลงทะเบียน และการชำระเงินไม่สำเร็จ
              - การตรวจสอบผลการลงทะเบียน

          2. ด้านการวัดผลการศึกษา
              - สภาพวิทยาทัณฑ์ พ้นสภาพ การปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
              - การโอนวิชาเรียนและการเทียบแทนรายวิชา
              - การแจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
              - การขึ้นทะเบียนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
              - การขอเป็นนักศึกษาพิเศษ ลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย

          3. ด้านประวัตินักศึกษา
              - การลาพักการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่อ
              - การแก้ไขข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่
              - การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ลาออก (กรณีไม่สำเร็จการศึกษา)

ปฏิทินกิจกรรม

<< October 2017  >>
SUNMONTUEWEDTHUFRISAI
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    
 

KMUTNB Links :

    มจพ.