King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

 

       

Please Sign in     Username :      Password :     

กองบริการการศึกษา   ถูกต้อง  รวดเร็ว   โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   และ สามารถตรวจสอบได้

Q&A หน่วยงาน :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

บริการ Online :

   ถาม - ตอบปัญหาที่พบบ่อย

สถิตินักศึกษา

เกี่ยวกับหน่วยงาน :

Link หน่วยงานในกอง :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ถาม - ตอบ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา


  ถาม - ตอบ การลงทะเบียนวิชาเรียน
  ถาม - ตอบ การวัดผลการศึกษาและสถานภาพการศึกษา
  ถาม - ตอบ การขอเป็นนักศึกษาพิเศษ / ขอลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
  ถาม - ตอบ การลาพักการศึกษา
  ถาม - ตอบ การโอนวิชาเรียน
  ถาม - ตอบ การแจ้งความจำนงขอจบการศึกษา
  ถาม - ตอบ การรับปริญญา
  ถาม - ตอบ การขอหลักฐานการศึกษา
  ถาม - ตอบ บัตรประจำตัวนักศึกษา
    กรณีบัตรสูญหาย
    กรณีบัตรหมดอาุยุ
    กรณีบัตรชำรุด
    กรณีเปลี่ยน ชื่อ - สกุล 
    การติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา
    การติดต่อขอทำบัตรและรับบัตร นักศึกษารหัส 53
Q : กรณีบัตรสูญหาย
Answer  
  1.เขียนคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
2.แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ตามระดับการศึกษา) จำนวน 2 รูป และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.ยื่นคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อตรวจสอบ
5.ชำระเงินค่าทำบัตรนักศึกษา จำนวน 200 บาท ที่งานการเงิน และกลับมาติดต่อกลุ่มงานทะเบียนเพื่อจัดทำใบแทนบัตรนักศึกษา
Q : กรณีบัตรหมดอาุยุ
Answer  
    1.เขียนคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
2.แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ตามระดับการศึกษา) จำนวน 2 รูป และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.ยื่นคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อตรวจสอบ
5.ชำระเงินค่าทำบัตรนักศึกษา จำนวน 200 บาท ที่งานการเงิน และกลับมาติดต่อกลุ่มงานทะเบียนเพื่อจัดทำใบแทนบัตรนักศึกษา
Q : กรณีบัตรชำรุด
Answer  
    1.เขียนคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
2.แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ตามระดับการศึกษา) จำนวน 2 รูป และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมบัตรนักศึกษาเดิม
4.ยื่นคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อตรวจสอบ
5.ชำระเงินค่าทำบัตรนักศึกษา จำนวน 200 บาท ที่งานการเงิน และกลับมาติดต่อกลุ่มงานทะเบียนเพื่อจัดทำใบแทนบัตรนักศึกษา
Q : กรณีเปลี่ยน ชื่อ - สกุล
Answer  
    1.น.ศ.ติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานนทบุรี เพื่อขอเปลี่ยนชื่อบัญชีเงินฝาก
2.เขียนคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
3.แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ตามระดับการศึกษา) จำนวน 2 รูป
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สุกล
5.ยื่นคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อตรวจสอบ
6.ชำระเงินค่าทำบัตรนักศึกษา จำนวน 200 บาท ที่งานการเงิน และกลับมาติดต่อกลุ่มงานทะเบียนเพื่อจัดทำใบแทนบัตรนักศึกษา
   
Q: การติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
Answer  
    นักศึกษาติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานนทบุรี เบอร์โทรศัพท์. 02-525-2000
   

สายรถเมล์ที่ผ่านธนาคารจาก มหาวิทยาลัย. : 90,32,33,97

         * นักศึกษาควรตรวจสอบข้อมูลในบัตร กรณี ข้อมูลในบัตรผิดให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อแก้ไข
   
Q: การทำบัตรและขอรับบัตร สำหรับนักศึกษารหัส 53
Answer  
        การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
1.เขียนคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาที่ี่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2
2.แนบรูปถ่ายตามระดับการศึกษา 1 นิ้ว 1 รูป
3.ยื่นคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อตรวจสอบ
4.ชำระเงินค่าทำบัตรนักศึกษา จำนวน 200 บาท ที่งานการเงิน และกลับมาติดต่อกลุ่มงานทะเบียนเพื่อจัดทำใบแทนบัตรนักศึกษา
    การติดต่อรับบัตรนักศึกษา
นักศึกษาติดต่อขอรับบัตรได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
   
   
   
   

ปฏิทินกิจกรรม

<< September 2017  >>
SUNMONTUEWEDTHUFRISAI
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

KMUTNB Links :

    มจพ.