King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

 

       

Please Sign in     Username :      Password :     

กองบริการการศึกษา   ถูกต้อง  รวดเร็ว   โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   และ สามารถตรวจสอบได้

Q&A หน่วยงาน :

    กลุ่มงานทะเบียนทะเบียนและสถิตินักศึกษา

บริการ Online :

   ถาม - ตอบปัญหาที่พบบ่อย

สถิตินักศึกษา

เกี่ยวกับหน่วยงาน :

Link หน่วยงานในกอง :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ถาม - ตอบ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา


  ถาม - ตอบ   การลงทะเบียนวิชาเรียน
    นักศึกษาลงทะเบียนต่ำสุด / สูงสุด ได้กี่หน่วยกิต
      นักศึกษาที่มีสภาพวิทยาทัณฑ์ ลงทะเบียนได้สูงสุดกี่หน่วยกิต
      นักศึกษาลงทะเบียนต่ำกว่าเกณฑ์ / สูงกว่าเกณฑ์ต้องทำอย่างไร
      นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า / เพิ่มวิชาเรียนล่าช้า / เปลี่ยนตอนเรียนล่าช้ากรณีพิเศษทำอย่างไร
      นักศึกษาถอนวิชาเรียนล่าช้ากรณีพิเศษทำอย่างไร
      นักศึกษาถอนวิชาเรียนผิดพลาด และต้องการนำวิชานั้นกลับมาใหม่ต้องทำอย่างไร
      นักศึกษาถอนวิชาเรียนล่าช้าติด W หรือลาพักการศึกษา มีสิทธิได้เกียรตินิยมหรือไม่
      นักศึกษายังมีรายวิชาธรรมดาเหลืออยู่ต้องรักษาสภาพ Project หรือไม่
      นักศึกษาต้องรักษาสภาพ Project ในภาคฤดูร้อนหรือไม่
      วันสุดท้ายของการลงทะเบียน /การเพิ่มวิชาเรียน / การถอนวิชาเรียนคือวันไหน
      ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าคิดอย่างไร
      นักศึกษาตกค้างต้องชำระเงินค่าพัฒนาวิชาการหรือเงินค่าอุดหนุนทางวิชาการโครงการสมทบพิเศษหรือไม่
  ถาม - ตอบ การวัดผลการศึกษาและสถานภาพการศึกษา
  ถาม - ตอบ การขอเป็นนักศึกษาพิเศษ / ขอลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
  ถาม - ตอบ การลาพักการศึกษา
  ถาม - ตอบ การโอนวิชาเรียน
  ถาม - ตอบ การแจ้งความจำนงขอจบการศึกษา
  ถาม - ตอบ การรับปริญญา
  ถาม - ตอบ การขอหลักฐานการศึกษา
  ถาม - ตอบ บัตรประจำตัวนักศึกษา
 
Q: นักศึกษาลงทะเบียนต่ำสุด / สูงสุด ได้กี่หน่วยกิต
Answer  
 
1.ระดับ ป.วช. ภาคปกติ 12-24 หน่วยกิต   ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
2.ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เช้า) 9-22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ภาคปกติ (บ่าย) 6-18 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
3.ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 4-15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
* ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 3-15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลขประจำตัว 52 เป็นต้นไป      
Q: นักศึกษาที่มีสภาพวิทยาทัณฑ์ ลงทะเบียนได้สูงสุดกี่หน่วยกิต
Answer  
    1.ระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป
  2.ระดับ ป.วช. ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป
ตัวอย่าง หน่วยกิตรวมของภาคถัดไป 22 หน่วยกิต 3 ใน 4 ของ 22 หน่วยกิต
คือ 16 หน่วยกิต เป็นต้น
     กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเกินหน่วยกิตของวิทยาทัณฑ์ แต่ไม่เกินระเบียบของนักศึกษาสภาพปกติ ให้เขียนคำร้องโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และนำคำร้องมาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนต่อไป
Q : นักศึกษาลงทะเบียนต่ำกว่าเกณฑ์ / สูงกว่าเกณฑ์ต้องทำอย่างไร
Answer  
  เขียนคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค คณบดี / ผู้อำนวยการลงนามอนุมัติ และนำคำร้องมาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนต่อไป
Q : นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า / เพิ่มวิชาเรียนล่าช้า / เปลี่ยนตอนเรียนล่าช้ากรณีพิเศษทำอย่างไร
Answer  
    เขียนคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค คณบดี/ผู้อำนวยการลงนาม งานบริการวิชาการของคณะ/วิทยาลัย ส่งมาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป (แนบเอกสารลงทะเบียน / ใบเพิ่ม / ใบเปลี่ยนตอนที่มีการลงนามในแบบฟอร์มครบถ้วนแล้วมาด้วย) นักศึกษาต้องมาดำเนินการติดต่อขอลงทะเบียน เพิ่มวิชาเรียน เปลี่ยนตอนวิชาเรียนภายใน 2 สัปดาห์
Q : นักศึกษาถอนวิชาเรียนล่าช้ากรณีพิเศษทำอย่างไร
  - ขอถอนวิชาเรียนล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามปฏิทินการศึกษา
Answer  
    เขียนคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค คณบดี / ผู้อำนวยการลงนาม งานบริการวิชาการของคณะ / วิทยาลัยส่งคำร้องมาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อดำเนินการถอนวิชาเรียนและติด W ในวิชานั้น ( แนบใบถอนวิชาเรียนที่มีการลงนามในแบบฟอร์มครบถ้วนแล้วมาด้วย )
  - ขอถอนวิชาเรียนล่าช้ากว่ากำหนดในช่วงเวลาของการสอบปลายภาคเรียน
Answer

    เขียนคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค คณบดี/ผู้อำนวยการลงนาม งานบริการวิชาการของคณะ / วิทยาลัยส่งคำร้องมาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป และกลุ่มงานทะเบียนฯ จะดำเนินการถอนวิชาเรียน และติด W ในวิชานั้น (แนบใบถอนวิชาเรียนที่มีการลงนามในแบบฟอร์มครบถ้วนแล้วมาด้วย)
Q : นักศึกษาถอนวิชาเรียนผิดพลาด และต้องการนำวิชานั้นกลับมาใหม่ต้องทำอย่างไร
Answer  
    เขียนคำร้องขอเพิ่มวิชาเรียนล่าช้า ให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค คณบดี / ผู้อำนวยการ ลงนาม งานบริการวิชาการของคณะ / วิทยาลัยส่งคำร้องมาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ( แนบเอกสารใบเพิ่มที่มีการลงนาม ในแบบฟอร์มครบถ้วนแล้วมาด้วย ) นักศึกษาต้องมาดำเนินการติดต่อขอเพิ่มวิชาเรียนภายใน 2 สัปดาห์
Q : นักศึกษาถอนวิชาเรียนล่าช้าติด W หรือลาพักการศึกษา มีสิทธิได้เกียรตินิยมหรือไม่
Answer  
   

มีสิทธิได้เกียรตินิยมแต่ต้องสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เช่น หลักสูตร 4 ปี ต้องจบภายใน 4 ปี และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่จะได้เกียรตินิยมด้วย

Q : นักศึกษายังมีรายวิชาธรรมดาเหลืออยู่ต้องรักษาสภาพ Project หรือไม่
Answer  
    ไม่ต้องรักษาสภาพ Project นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาธรรมดาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรก่อน และภาคเรียนใดที่เหลือแต่การทำ Project อย่างเดียวจึงรักษาสภาพ Project
Q : นักศึกษาต้องรักษาสภาพ Project ในภาคฤดูร้อนหรือไม่
Answer  
    นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนไม่ต้องรักษาสภาพ Project
Q : วันสุดท้ายของการลงทะเบียน / การเพิ่มวิชาเรียน / การถอนวิชาเรียนคือวันไหน
Answer  
   

นักศึกษาตรวจสอบจากปฏิทินการศึกษาของทุกภาคเรียนจะกำหนดวันสุดท้ายของการ

ลงทะเบียน / การเพิ่มวิชาเรียน / การถอนวิชาเรียนไว้ กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนภายใน 15 วันนับจากเปิดภาคเรียนจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

Q : ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าคิดอย่างไร
Answer  
      1. ระดับ ป.วช. และระดับปริญญาตรี ค่าปรับสัปดาห์ละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 800 บาท
  2.ระดับบัณฑิตศึกษา ค่าปรับ
           สัปดาห์ที่ 1    200 บาท
           สัปดาห์ที่ 2    400 บาท
Q : นักศึกษาตกค้างต้องชำระเงินค่าพัฒนาวิชาการหรือเงินค่าอุดหนุนทางวิชาการโครงการสมทบพิเศษหรือไม่
Answer  
   

เงินพัฒนาวิชาการและเงินอุดหนุนวิชาการโครงการสมทบพิเศษ นักศึกษาต้องชำระเงิน

ให้ครบตามแผนการศึกษาของหลักสูตร เช่น หลักสูตร 2 ปี ต้องชำระเงิน 4 ภาคการศึกษา หลังจากนั้นก็ไม่ต้องชำระเงินดังกล่าว