King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

 

       

Please Sign in     Username :      Password :     

กองบริการการศึกษา   ถูกต้อง  รวดเร็ว   โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   และ สามารถตรวจสอบได้

Q&A หน่วยงาน :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

บริการ Online :

   ถาม - ตอบปัญหาที่พบบ่อย

สถิตินักศึกษา

เกี่ยวกับหน่วยงาน :

Link หน่วยงานในกอง :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ถาม - ตอบ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา


  ถาม - ตอบ การลงทะเบียนวิชาเรียน
  ถาม - ตอบ การวัดผลการศึกษาและสถานภาพการศึกษา
    นักศึกษาคิดคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยได้อย่างไร
    นักศึกษาติด F ต้องแก้ F หรือไม
    การเทียบแทนวิชาเรียนต้องทำอย่างไร
    นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์คืออะไร และจะต้องทำอะไรบ้าง
    นักศึกษาพ้นสภาพได้ในกรณีใดบ้าง
    นักศึกษาลงทะเบียนครบหลักสูตรแล้วแต่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 ทำอย่างไรจึงจะจบการศึกษาได้
  ถาม - ตอบ การขอเป็นนักศึกษาพิเศษ / ขอลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
  ถาม - ตอบ การลาพักการศึกษา
  ถาม - ตอบ การโอนวิชาเรียน
  ถาม - ตอบ การแจ้งความจำนงขอจบการศึกษา
  ถาม - ตอบ การรับปริญญา
  ถาม - ตอบ การขอหลักฐานการศึกษา
  ถาม - ตอบ บัตรประจำตัวนักศึกษา
 
Q : นักศึกษาคิดคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยได้อย่างไร
Answer  
  1. ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มของค่าระดับคะแนนเป็นรายวิชาแล้วรวมเข้าด้วยกัน หารด้วย จำนวนหน่วยกิตรวมทุกวิชา ให้มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง ไม่ปัดเศษ วิชาใดที่นักศึกษาเรียน ซ้ำหรือเรียนแทนให้นำหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วยทุกครั้ง
2. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ดังนี้
    2.1 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาคือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
    2.2 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึง ภาคการศึกษาที่กำลังคิดค่าระดับคะแนน
Q : นักศึกษาติด F ต้องแก้ F หรือไม่
Answer  
  รายวิชาที่ติด F ต้องเรียนซ้ำวิชานั้น โดยเฉพาะวิชาแกน วิชาบังคับ แต่ถ้าวิชาที่ F เป็นวิชาเลือกเสรี หรือวิชาชีพเลือก หรือประเภทวิชาเลือกอื่นๆ สามารถเขียนคำร้องขออนุมัติใช้วิชาเลือกในหมวดเดียวกันแทนได้
Q :การเทียบแทนวิชาเรียนต้องทำอย่างไร
Answer  
    กรณีที่นักศึกษาเคยสอบตก F หรือภาควิชาไม่เปิดสอนวิชาเดิมแล้ว นักศึกษาต้องเขียนคำร้องเทียบแทนวิชาเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค คณบดี/ผู้อำนวยการลงนามอนุมัติก่อนที่จะลงทะเบียนวิชานั้น นำคำร้องมาที่กลุ่มงานทะเบียนเพื่อดำเนินการลงทะเบียนต่อไป
   
Q : นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์คืออะไร และจะต้องทำอะไรบ้าง
Answer  
   

- นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00

- นักศึกษาต้องไปรับทราบสภาพวิทยาทัณฑ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษา / ภาควิชา

ระดับ ปริญญาตรีให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป

ระดับ ปวช . ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป

- นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์จะพ้นจากวิทยาทัณฑ์เมื่อได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไม่ต่ำกว่า 2.00

* นักศึกษาต้องมีความเพียรและความตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้นให้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 เพื่อจะได้ไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

Q : นักศึกษาพ้นสภาพได้ในกรณีใดบ้าง
Answer  
   

นักศึกษาพ้นสภาพได้หลายกรณี ต้องศึกษาจากระเบียบสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2534 และ ระเบียบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ.2534 และว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2546

Q : นักศึกษาลงทะเบียนครบหลักสูตรแล้วแต่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 ทำอย่างไรจึงจะจบการศึกษาได้
Answer  
   

กรณีนักศึกษาลงทะเบียนครบหลักสูตรแล้ว คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80 ต้องเขียน คำร้องขอปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 เพื่อจบการศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค คณบดี / ผู้อำนวยการลงนามอนุมัติและนำคำร้องมาที่กลุ่มงานทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรายวิชาที่ภาควิชากำหนดมาให้

   

ปฏิทินกิจกรรม

<< September 2017  >>
SUNMONTUEWEDTHUFRISAI
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

KMUTNB Links :

    มจพ.