King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

 

       

Please Sign in     Username :      Password :     

กองบริการการศึกษา   ถูกต้อง  รวดเร็ว   โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   และ สามารถตรวจสอบได้

Q&A หน่วยงาน :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

บริการ Online :

   ถาม - ตอบปัญหาที่พบบ่อย

สถิตินักศึกษา

เกี่ยวกับหน่วยงาน :

Link หน่วยงานในกอง :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ถาม - ตอบ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา


  ถาม - ตอบ การลงทะเบียนวิชาเรียน
  ถาม - ตอบ การวัดผลการศึกษาและสถานภาพการศึกษา
  ถาม - ตอบ การขอเป็นนักศึกษาพิเศษ / ขอลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
    นักศึกษาพิเศษคืออะไร
    นักศึกษาพิเศษต้องดำเนินการอย่างไร
    นักศึกษาพิเศษต่างมหาวิทยาลัย / สถาบัน จะต้องทำอย่างไร
  ถาม - ตอบ การลาพักการศึกษา
  ถาม - ตอบ การโอนวิชาเรียน
  ถาม - ตอบ การแจ้งความจำนงขอจบการศึกษา
  ถาม - ตอบ การรับปริญญา
  ถาม - ตอบ การขอหลักฐานการศึกษา
  ถาม - ตอบ บัตรประจำตัวนักศึกษา
 
Q: นักศึกษาพิเศษคืออะไร
Answer  
  นักศึกษาที่เคยสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและมีระดับความรู้อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า ที่จะเรียนในหลักสูตรปกติได้จึงให้อยู่ในสภาพทดลองเรียนในวิชาต่างๆ และรวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาบางวิชาด้วย
Q : นักศึกษาพิเศษต้องดำเนินการอย่างไร
Answer  
  กรณีที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วหรือเป็นบุคคลภายนอกที่ต้องการเรียนวิชาที่สนใจหรือเรียนวิชาที่ใช้ขอ ก.ว.
    1. เขียนคำร้องถึงภาควิชาที่ตนเองต้องการจะลงทะเบียนวิชาเรียน
    2. นำคำร้องไปเสนอผู้อำนวยการ / คณบดีเพื่ออนุมัติให้เป็นนักศึกษาพิเศษ
    3. นำคำร้องที่อนุมัติแล้วมาลงทะเบียนที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาและชำระเงินที่ งานการเงิน
Q : นักศึกษาพิเศษต่างมหาวิทยาลัย / สถาบันจะต้องทำอย่างไร
Answer  
   

1. เขียนคำร้องถึงภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดเพื่อขออนุญาตไปเรียนข้ามมหาวิทยาลัย และขอเทียบรายวิชาที่เรียนกับรายวิชาของหลักสูตร

2. เขียนคำร้องถึงภาควิชาที่นักศึกษาต้องการจะลงทะเบียนวิชาเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

3. เมื่อได้รับการอนุญาตจากภาควิชา และอนุมัติจากอธิการบดีของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงิน ณ มหาวิทยาลัย / สถาบันที่ต้องการจะไปเรียนหลังจากสอบปลายภาคเรียนเรียบร้อยแล้วมหาวิยาลัย / สถาบันที่นักศึกษาไป ลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งคะแนนให้ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร


   

ปฏิทินกิจกรรม

<< September 2017  >>
SUNMONTUEWEDTHUFRISAI
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

KMUTNB Links :

    มจพ.