King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

 

       

Please Sign in     Username :      Password :     

กองบริการการศึกษา   ถูกต้อง  รวดเร็ว   โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   และ สามารถตรวจสอบได้

Q&A หน่วยงาน :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

บริการ Online :

   ถาม - ตอบปัญหาที่พบบ่อย

สถิตินักศึกษา

เกี่ยวกับหน่วยงาน :

Link หน่วยงานในกอง :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ถาม - ตอบ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา


  ถาม - ตอบ การลงทะเบียนวิชาเรียน
  ถาม - ตอบ การวัดผลการศึกษาและสถานภาพการศึกษา
  ถาม - ตอบ การขอเป็นนักศึกษาพิเศษ / ขอลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
  ถาม - ตอบ การลาพักการศึกษา
  ถาม - ตอบ การโอนวิชาเรียน
    นักศึกษาโอนวิชาเรียน มีสิทธิได้เกียรตินิยมหรือไม่
    นักศึกษาต้องการโอนวิชาเรียนต้องทำในช่วงใด และดำเนินการอย่างไร
    รายวิชาที่โอนได้นำมาคิดเกรดให้หรือไม่
  ถาม - ตอบ การแจ้งความจำนงขอจบการศึกษา
  ถาม - ตอบ การรับปริญญา
  ถาม - ตอบ การขอหลักฐานการศึกษา
  ถาม - ตอบ บัตรประจำตัวนักศึกษา
 
Q : นักศึกษาโอนวิชาเรียน มีสิทธิได้เกียรตินิยมหรือไม่
Answer  
  ไม่มีสิทธิได้เกียรตินิยม
Q : นักศึกษาต้องการโอนวิชาเรียนต้องทำในช่วงใด และดำเนินการอย่างไร
Answer  
  เขียนคำร้องขอโอนวิชาเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค และคณบดี / ผู้อำนวยการลงนาม อนุมัติ ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา ( แนบผลการเรียนที่ต้องการโอนมาด้วย ) และนำคำร้องมาส่งที่กลุ่มกลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อคำนวณเงินค่าโอนวิชาเรียน และนักศึกษาชำระเงินค่าโอนรายวิชาที่งานการเงิน
Q : รายวิชาที่โอนได้นำมาคิดเกรดให้หรือไม่
Answer  
   

ไม่นำมาคิดเกรด แต่นับหน่วยกิตรายวิชาที่โอนเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตร

-  ปวช. / ปริญญาตรี วิชาที่โอนต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า C มีสิทธิโอนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร และผลการศึกษาต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดของภาคการศึกษาของรายวิชาที่ขอเทียบโอน

-  บัณฑิตศึกษา วิชาที่โอนต้องได้แต้มระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า B มีสิทธิโอนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี การศึกษานับจากปีการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

   

ปฏิทินกิจกรรม

<< September 2017  >>
SUNMONTUEWEDTHUFRISAI
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

KMUTNB Links :

    มจพ.