King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

 

       

Please Sign in     Username :      Password :     

กองบริการการศึกษา   ถูกต้อง  รวดเร็ว   โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   และ สามารถตรวจสอบได้

Q&A หน่วยงาน :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

บริการ Online :

   ถาม - ตอบปัญหาที่พบบ่อย

สถิตินักศึกษา

เกี่ยวกับหน่วยงาน :

Link หน่วยงานในกอง :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ถาม - ตอบ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา


  ถาม - ตอบ การลงทะเบียนวิชาเรียน
  ถาม - ตอบ การวัดผลการศึกษาและสถานภาพการศึกษา
  ถาม - ตอบ การขอเป็นนักศึกษาพิเศษ / ขอลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
  ถาม - ตอบ การลาพักการศึกษา
  ถาม - ตอบ การโอนวิชาเรียน
  ถาม - ตอบ การแจ้งความจำนงขอจบการศึกษา
    นักศึกษาต้องการแจ้งความจำนงขอจบการศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างไร
    นักศึกษาต้องการใช้ชั้นยศนำหน้านามจะต้องดำเนินการอย่างไร
    นักศึกษาต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างไร
  ถาม - ตอบ การรับปริญญา
  ถาม - ตอบ การขอหลักฐานการศึกษา
  ถาม - ตอบ บัตรประจำตัวนักศึกษา
 
Q : นักศึกษาต้องการแจ้งความจำนงขอจบการศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างไร
Answer  
  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนใดให้ติดต่อแจ้งขอ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา รวมถึงนักศึกษาที่คาดว่า จะสำเร็จการศึกษาก่อนเวลาที่กำหนดของหลักสูตร

- นักศึกษา มจพ . กรุงเทพมหานคร ติดต่อกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2

- นักศึกษา มจพ . ปราจีนบุรี ติดต่อกองงาน มจพ . ปราจีนบุรี อาคารบริหาร ชั้น 1

Q : นักศึกษาต้องการใช้ชั้นยศนำหน้านามจะต้องดำเนินการอย่างไร
Answer  
 

นักศึกษาเขียนคำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาขอใช้ชั้นยศ และแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งชั้นยศ แสดงต่อกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา / กองงาน มจพ . ปราจีนบุรี ก่อนวันอนุมัติผล การศึกษาประจำภาคเรียน หากนักศึกษามาดำเนินการหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

Q : นักศึกษาต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างไร
Answer  
    นักศึกษา เขียนคำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล พร้อมแนบหลักฐาน ( สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนที่เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ) ไปแสดงต่อกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา / กองงาน มจพ . ปราจีนบุรี ก่อนวันอนุมัติผล การศึกษาประจำภาคเรียน หากนักศึกษามาดำเนินการหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่สามารถขอแก้ไขข้อมูลได้
   

ปฏิทินกิจกรรม

<< September 2017  >>
SUNMONTUEWEDTHUFRISAI
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

KMUTNB Links :

    มจพ.