King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

 

       

Please Sign in     Username :      Password :     

กองบริการการศึกษา   ถูกต้อง  รวดเร็ว   โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   และ สามารถตรวจสอบได้

Q&A หน่วยงาน :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

บริการ Online :

   ถาม - ตอบปัญหาที่พบบ่อย

สถิตินักศึกษา

เกี่ยวกับหน่วยงาน :

Link หน่วยงานในกอง :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ถาม - ตอบ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา


  ถาม - ตอบ การลงทะเบียนวิชาเรียน
  ถาม - ตอบ การวัดผลการศึกษาและสถานภาพการศึกษา
  ถาม - ตอบ การขอเป็นนักศึกษาพิเศษ / ขอลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
  ถาม - ตอบ การลาพักการศึกษา
  ถาม - ตอบ การโอนวิชาเรียน
  ถาม - ตอบ การแจ้งความจำนงขอจบการศึกษา
  ถาม - ตอบ การรับปริญญา
    ผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาในแต่ละปีการศึกษามีบุคคลใดบ้าง
    บัณฑิตไม่สามารถรับปริญญาในปีที่ตนเองจบการศึกษาได้จะต้องทำอย่างไร
    บัณฑิตรับคำสั่งแต่งตั้งยศให้สูงกว่าเดิมหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการให้คณบดีขานชื่อยศใหม่ ในวันรับปริญญาต้องทำอย่างไร
    บัณฑิตขึ้นทะเบียนรับปริญญาต้องทำอย่างไรบ้าง
  ถาม - ตอบ การขอหลักฐานการศึกษา
  ถาม - ตอบ บัตรประจำตัวนักศึกษา
 
Q : ผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาในแต่ละปีการศึกษามีบุคคลใดบ้าง
Answer  
 

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท , ปริญญาเอก ในปีการศึกษานั้น

2. บัณฑิตที่ขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีที่สำเร็จการศึกษาไว้และต้องการ จะเข้ารับในปีการศึกษาใด ( ภายใน 3 ปี ) ให้เขียนคำร้องขอเข้าร่วมรับในปีการศึกษานั้น ในช่วงวันขึ้นทะเบียนรับปริญญา

Q : บัณฑิตไม่สามารถรับปริญญาในปีที่ตนเองจบการศึกษาได้จะต้องทำอย่างไร
Answer  
  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อย จึงเขียนคำร้องขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งสามารถเลื่อนได้ 3 ปี นับจากปีที่สำเร็จการศึกษา ( โดยนำหลักฐานชี้แจงประกอบเหตุผลแนบมาด้วย ) และภายใน 3 ปี พร้อมที่จะเข้ารับปริญญาบัตรปีใดก็ให้เขียนคำร้องขอร่วมรับปริญญาบัตรในปีนั้น
Q : บัณฑิตรับคำสั่งแต่งตั้งยศให้สูงกว่าเดิมหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการให้คณบดีขานชื่อยศใหม่ ในวันรับปริญญาต้องทำอย่างไร
Answer  
    บัณฑิตนำคำสั่งแต่งตั้งชั้นยศใหม่มายื่นต่อกลุ่มงานทะเบียนฯ ในช่วงขึ้นทะเบียนรับปริญญาบัตร  เพื่อจะได้ดำเนินการขานชื่อชั้นยศในวันรับปริญญาให้  (แต่เอกสารการศึกษารวมทั้งปริญญาบัตรต้องใช้ชั้นยศเดิม )
Q : บัณฑิตขึ้นทะเบียนรับปริญญาต้องทำอย่างไรบ้าง
Answer  
   

1. บัณฑิตขึ้นทะเบียนรับปริญญาบัตรผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

( http://www.kmutnb.ac.th ) เข้าระบบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการสำรวจภาวะการ

หางานทำของบัณฑิต และจัดพิมพ์แบบฟอร์ม

- คำร้องขอขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร

- แบบฟอร์มประวัติ ที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วเพื่อจัดทำหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต

มจพ. และชำระเงินที่งานการเงิน อาคาร TGGS ชั้น 1 จำนวนเงินตามอัตราที่กำหนด

2. กลับมาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อตรวจสอบและลงรายละเอียด ชื่อ - สกุล และเลขที่เล่มที่ใบเสร็จรับเงินในสมุดขึ้นทะเบียนฯ ให้ชัดเจนและรับทราบกำหนดการเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตรทางเว็บไซต์ของกองบริการการศึกษา / มหาวิทยาลัย

 

   

ปฏิทินกิจกรรม

<< September 2017  >>
SUNMONTUEWEDTHUFRISAI
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

KMUTNB Links :

    มจพ.