King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

 

       

Please Sign in     Username :      Password :     

กองบริการการศึกษา   ถูกต้อง  รวดเร็ว   โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   และ สามารถตรวจสอบได้

Q&A หน่วยงาน :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

บริการ Online :

   ถาม - ตอบปัญหาที่พบบ่อย

สถิตินักศึกษา

เกี่ยวกับหน่วยงาน :

Link หน่วยงานในกอง :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ถาม - ตอบ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา


  ถาม - ตอบ การลงทะเบียนวิชาเรียน
  ถาม - ตอบ การวัดผลการศึกษาและสถานภาพการศึกษา
  ถาม - ตอบ การขอเป็นนักศึกษาพิเศษ / ขอลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
  ถาม - ตอบ การลาพักการศึกษา
    นักศึกษาต้องการลาพักการศึกษาทำอย่างไร
    นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนต้องทำอย่างไร
    นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาต้องทำอย่างไร
  ถาม - ตอบ การโอนวิชาเรียน
  ถาม - ตอบ การแจ้งความจำนงขอจบการศึกษา
  ถาม - ตอบ การรับปริญญา
  ถาม - ตอบ การขอหลักฐานการศึกษา
  ถาม - ตอบ บัตรประจำตัวนักศึกษา
 
Q : นักศึกษาต้องการลาพักการศึกษาทำอย่างไร
Answer  
    เขียนคำร้องลาพักการศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค คณบดี / ผู้อำนวยการลงนามอนุมัติ และนำคำร้องมาส่งที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนรักษาสภาพลาพัก และชำระเงินค่ารักษาสภาพลาพักซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีลาพักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินแล้วไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติม
Q : นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนต้องทำอย่างไร
Answer  
    นำคำสั่งพักการศึกษามาติดต่อกลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนและชำระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษา
Q : นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาต้องทำอย่างไร
Answer  
    นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วต้องเขียนคำร้องขอกลับเข้าศึกษาก่อนกำหนดวันลงทะเบียน ของมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค คณบดี / ผู้อำนวยการลงนามอนุมัติ และนำคำร้องมาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนต่อไป
   

ปฏิทินกิจกรรม

<< September 2017  >>
SUNMONTUEWEDTHUFRISAI
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

KMUTNB Links :

    มจพ.