King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

 

       

Please Sign in     Username :      Password :     

กองบริการการศึกษา   ถูกต้อง  รวดเร็ว   โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   และ สามารถตรวจสอบได้

กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ :

    ดาวน์โหลดเอกสาร

หน่วยงาน :

ข่าวสารกองบริการการศึกษา :ข่าวสารกองบริการการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์

 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

       รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559)
        ดาวน์โหลดเอกสาร   

        แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559)
        ดาวน์โหลดเอกสาร   
        ก่อนที่จะนำรายวิชาศึกษาทั่วไปใดๆ ไประบุไว้ในเล่มเอกสารหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ควรประสานงานกับภาควิชาที่เปิดบริการสอนว่าสามารถบริการสอนในรายวิชาดังกล่าวได้หรือไม่

 รายวิชาบริการ


        ดาวน์โหลดเอกสาร   

 เอกสาร/คู่มือการจัดทำหลักสูตร

    ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
       ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรใหม่/หลักสุตรปรับปรุงระดับปริญญาบัณฑิต
       ขั้นตอนการเสนอหลักการและนโยบายในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ (ตามแบบ ล.1)
       ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรใหม่ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (ตามแบบ มคอ.2)
      ขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรแบบเล็กน้อย โครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง (ตามแบบ ล.3) ระดับปริญญาบัณฑิต
      ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (ตามแบบ มคอ.2+ล.4)
      ขั้นตอนการขอรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาจากสภาวิชาชีพ
      ขั้นตอนการขอปิดหลักสูตร

    แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
      การเสนอหลักการและนโยบายในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย (แบบ ล.1)
      การเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ แบบ (มคอ.2) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบมากรายการโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลง (มคอ.2+ล.4 )
      การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบเล็กน้อยโครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง (แบบ ล.3)
      แบบฟอร์มการรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร (แบบ ล.3)
      แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.02)

    เอกสารอ้างอิง
      (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อตรวจสอบหลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2552
      การคิดจำนวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย
      อาจารย์ประจำหลักสูตร
      เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
      กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

    ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหลักสูตร
      แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
      ตัวอย่างการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร
      หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

    ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
       ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
       ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559
       หลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างรหัสวิชาใหม่

กลับหน้า Services    

ปฏิทินกิจกรรม

<< September 2017  >>
SUNMONTUEWEDTHUFRISAI
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

KMUTNB Links :

    มจพ.

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF