King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

 

       

Please Sign in     Username :      Password :     

กองบริการการศึกษา   ถูกต้อง  รวดเร็ว   โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   และ สามารถตรวจสอบได้

บริการ Online :

เกี่ยวกับหน่วยงาน :

    หน้าที่

    ดาวน์โหลดเอกสาร

Link หน่วยงานในกอง :

    กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

หน้าที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

Big Image

   1. งานรับสมัครนักศึกษา
       ประสานงานรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรง(สอบข้อเขียน) /โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT และการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT และการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์/โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม/โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์(หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์)/โครงการส่งเสิรมเด็กดีมีคุณธรรม/โครงการสมทบพิเศษ
       จัดทำต้นฉบับระเบียบการ/ประกาศ/ปฏิทิน/เอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่
        บริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศ
   2. งานสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
        ประสานงานการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่โครงการรับตรง(สอบข้อเขียน)
        วิเคราะห์ข้อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
        เตรียมการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
   3. งานสนับสนุนการบริหารและสารสนเทศ
        จัดทำควบคุมงบประมาณเงินรายได้
        งานสารบรรณ
        งานพัสดุ
        งานจัดการประชุม/เลขานุการ
        ประสานงานการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
        จัดทำข้อมูลและบริการสารสนเทศ
        บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
        จัดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
        บริการการศึกษา(ให้คำปรึกษา/แนะนำด้านการรับสมัคร)
   4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิทินกิจกรรม

<< September 2017  >>
SUNMONTUEWEDTHUFRISAI
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

KMUTNB Links :

    มจพ.

ข่าวสารกองบริการการศึกษา :ข่าวสารกองบริการการศึกษา