King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

 

       

Please Sign in     Username :      Password :     

กองบริการการศึกษา   ถูกต้อง  รวดเร็ว   โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   และ สามารถตรวจสอบได้

บริการ Online :

    หน้าแรกกลุ่มงานรับเข้าศึกษา

เกี่ยวกับหน่วยงาน :

    ดาวน์โหลดเอกสาร

Link หน่วยงานในกอง :

    กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

   หน้าที่รับผิดชอบ
       รับผิดชอบในการประสานงานกับคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์) และระดับปริญญาบัณฑิต ระบบรับตรง [โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET โครงการสมทบพิเศษ และโครงการอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยในการเปิดรับนักศึกษา] ระบบโควตา [โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (มีคุณธรรมความดี มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์) โควตาเรียนดี/พื้นที่] แบ่งการบริหารจัดการภายในกลุ่มงานเป็น 3 งาน ดังนี้
      1. งานรับสมัครนักศึกษา
        ประสานงานและดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตร- วิชาชีพ (หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์) และระดับปริญญาบัณฑิต ระบบรับตรง ระบบโควตา
        จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
        จัดทำปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
        จัดทำแบบสำรวจและตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่รับเข้าศึกษา
        จัดทำต้นฉบับระเบียบการ/ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่
        จัดทำข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
        จัดเตรียมข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ระบบรับสมัครออนไลน์
        บริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศการรับนักศึกษาใหม่
      2. งานสอบคัดเลือก
        ประสานงานและดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำข้อสอบ/การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
        ประสานงานการจัดสอบ/สถานที่สอบ/จัดห้องสอบ/จัดกรรมการคุมสอบ
        วิเคราะห์ข้อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
        จัดทำคู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
        จัดพิมพ์เอกสาร/สติ๊กเกอร์/แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการสอบ
        จัดพิมพ์ใบสมัครให้แก่คณะ/วิทยาลัย
       3. งานสนับสนุนการบริหารและสารสนเทศ
        ร่าง และพิมพ์หนังสือ/คำสั่ง/เอกสารต่างๆ
        รับ - ส่ง หนังสือราชการ
        ถ่ายเอกสาร/พิมพ์สำเนาเอกสาร
        จัดทำ ควบคุม การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
        สรุปรายรับ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
        จัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ
        ประสานงานการประชุม/เลขานุการที่ประชุม
        จัดทำฐานข้อมูลและบริการสารสนเทศ (อาทิ ฐานข้อมูลสถานศึกษา)
        จัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์
        จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายในของหน่วยงาน
        จัดทำข้อมูล เอกสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์/สถานศึกษา/หน่วยงานต่างๆ ภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย
        จัดทำรายงาน/แบบประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
        ประสานงาน-รวบรวมข้อมูลจากคณะ/วิทยาลัยเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ Admissions กลาง
        บริการการศึกษา (ให้คำปรึกษา/แนะนำด้านการรับสมัคร)


   

  


ปฏิทินกิจกรรม

<< October 2017  >>
SUNMONTUEWEDTHUFRISAI
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    
 

KMUTNB Links :

    มจพ.

ข่าวสารกองบริการการศึกษา :ข่าวสารกองบริการการศึกษา