King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

 

       

Please Sign in     Username :      Password :     

กองบริการการศึกษา   ถูกต้อง  รวดเร็ว   โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   และ สามารถตรวจสอบได้

Q&A หน่วยงาน :

    กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

ข่าวสารกองบริการการศึกษา :

ถาม - ตอบ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

  1. ขั้นตอนการจัดพิมพ์ตำรา เป็นอย่างไร

    1. ผู้เสนอขอจัดพิมพ์ตำรา กรอกแบบเสนอขอพิมพ์ตำราพร้อมต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด ยื่นเรื่องที่กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
    2. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสร้างตำรา เพื่อพิจารณาขั้นต้น กำหนดจำนวนพิมพ์ และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ
    3. ผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการตรวจคุณภาพ
    4. กลุ่มงานรับเข้าศึกษาส่งต้นฉบับให้ผู้เขียนแก้ไข ปรับปรุง และจัดทำเป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์
    5. กลุ่มงานรับเข้าศึกษา บรรณาธิการต้นฉบับตำรา
    6. ดำเนินการจัดพิมพ์ โดยส่งให้ศูนย์ผลิตตำราเรียน ดำเนินการจัดพิมพ์
    7. กลุ่มงานรับเข้าศึกษา ขอข้อความประชาสัมพันธ์ตำราจากผู้เขียน
    8. เมื่อตำราพิมพ์เสร็จแล้ว กลุ่มงานรับเข้าศึกษา ทำเรื่องจ่ายค่าสมนาคุณการจัดทำต้นฉบับตำรา มอบตำราให้ผู้เขียน 10 เล่ม และตำราอีกส่วนจัดส่งไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยังหน่วยงานต่างๆ

    หมายเหตุ : ตำราที่พิมพ์ซ้ำ หนังสือที่ผ่านการประเมิน ไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ 3-5

ปฏิทินกิจกรรม

<< September 2017  >>
SUNMONTUEWEDTHUFRISAI
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

KMUTNB Links :

    มจพ.

ข่าวสารกองบริการการศึกษา :