King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

 

       

Please Sign in     Username :      Password :     

กองบริการการศึกษา   ถูกต้อง  รวดเร็ว   โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   และ สามารถตรวจสอบได้

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ :

    ดาวน์โหลดเอกสาร

หน่วยงาน :

ข่าวสารกองบริการการศึกษา :ข่าวสารกองบริการการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

เอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กองบริการการศึกษา
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน ทำงานนอกเวลาราชการ
   
เอกสารเกี่ยวกับการลา
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวของผู้อำนวยการกอง
แบบใบลาพักผ่อนของผู้อำนวยการกอง
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
   
เอกสารเกี่ยวกับการเงิน
ใบเบิกค่าพาหนะ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบยืมเงินทดรองจ่าย
ใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ
ใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
   
เอกสารเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงาน
แบบรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มรายงานการเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบเ็ว็็บไซต์กองบริการการศึกษา
แบบฟอร์มบันทึกรายการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แบบฟอร์มการให้คำปรึกษา
   
เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ใบแจ้งสั่งซื้อวัสดุ
ใบรับจ้างทำงาน
   
กลับหน้า Services    
       

 

ปฏิทินกิจกรรม

<< September 2017  >>
SUNMONTUEWEDTHUFRISAI
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

KMUTNB Links :

    มจพ.