King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

 

       

Please Sign in     Username :      Password :     

กองบริการการศึกษา   ถูกต้อง  รวดเร็ว   โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   และ สามารถตรวจสอบได้

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ :

หน่วยงาน :

    กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

ข่าวสารกองบริการการศึกษา :ข่าวสารกองบริการการศึกษา

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
   กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ รับผิดชอบงานธุรการกอง ได้แก่
      งานสารบรรณ
      งานบุคคล
      งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
      งานพัสดุ
      งานจัดทำข่าวสารกองบริการการศึกษา
      งานประชุมกองบริการการศึกษา
      งานเลขานุการสภาวิชาการ
      งานประกันคุณภาพการศึกษา
      งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน

       งานประสานงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
       งานประสานงานเกี่ยวกับสถาบันสมทบ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง


ปฏิทินกิจกรรม

<< June 2017  >>
SUNMONTUEWEDTHUFRISAI
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 
 

KMUTNB Links :

    มจพ.