Graduation Ceremony
ข่าวประชาสัมพันธ์

 แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (EN / TH)
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565
 คู่มือผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
 ตรวจสอบลำดับที่นั่งของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565
 กำหนดการถ่ายภาพหมู่ ประจำปีการศึกษา 2565
 ผังที่นั่งของบัณฑิตวันฝึกซ้อมย่อย มจพ.กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2565
 ผังที่นั่งของบัณฑิตวันฝึกซ้อมย่อย มจพ.ปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
 ผังที่นั่งของบัณฑิตวันฝึกซ้อมย่อย มจพ.ระยอง ประจำปีการศึกษา 2565
 กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อย ประจำปีการศึกษา 2565
 กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
 กำหนดการวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
 กำหนดฝึกซ้อมบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งชั้นยศ ประจำปีการศึกษา 2565
 รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองอุบัติเหตุบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565
 การใช้พื้นที่สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 (BITEC)
Graduation Ceremony