Graduation Ceremony

ผังที่นั่งของบัณฑิต วันฝึกซ้อมย่อย ประจำปีการศึกษา 2565

  • มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
  • มจพ.วิทยาเขตระยอง
  • มจพ.วิทยาเขตกรุงเทพฯ


ฝึกซ้อมช่วงเช้า

ลำดับที่ 3269 - 3748


ฝึกซ้อมช่วงเช้า

ลำดับที่ 3749 - 4018

ฝึกซ้อมช่วงเช้า

ลำดับที่ 4019 - 4143

ฝึกซ้อมช่วงเช้า

ลำดับที่ 4144 - 4490

ฝึกซ้อมช่วงบ่าย

ลำดับที่ 4257 - 4482


ฝึกซ้อมช่วงเช้า

ลำดับที่ 0001 - 2334

ฝึกซ้อมช่วงบ่าย

ลำดับที่ 0589 - 2118

ฝึกซ้อมช่วงเช้า

ลำดับที่ 1177 - 2463

ฝึกซ้อมช่วงบ่าย

ลำดับที่ 2464 - 4489

Graduation Ceremony