กองบริการการศึกษา

Academic Services Division

ข้อมูลและระบบบริการสำหรับนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่องานทะเบียนนักศึกษา
ช่วงเวลากิจกรรมตลอดปีการศึกษา
ค้นหาตารางเรียน ตารางสอบ
ในภาคการศึกษาปัจจุบัน
ค้นหาหลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน
ลงทะเบียนวิชาเรียน ตรวจสอบผลการเรียน
ทรานสคริปต์ (แสดงผลการเรียน)
หนังสือรับรองทางการศึกษาต่าง ๆ
คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า
ลาพักการศึกษา คำร้องต่าง ๆ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษา
เอกสารแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ICIT ACCUUNT / Microsoft Email / Google Email
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา 02 555 2000 ต่อ 1628-1635