คู่มือ/ขั้นตอน

ปีการศึกษา 2567

ปีการศึกษา 2566  update 15/09/2566

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

คู่มือการลงทะเบียน ระดับ ปวช./ปริญญาตรี

ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเรียน ทูกระดับชั้น

314834-512

ทรานสคริปต์

314834-512

หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

314834-512

หนังสือรับรองรอผลสอบ

314834-512

หนังสือรับรองสภาอนุมัติ

314834-512

หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยเพื่อขอรับทุน

314834-512

หนังสือรับรองการลาออก

314834-512

หนังสือรับรองคะแนนรายวิชา

314834-512

หนังสือรับรองเวลาเรียนนอกเวลาราชการ

314834-512

หนังสือรับรองเน้นหนักทางการศึกษา

314834-512

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

314834-512

ใบแปลประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร

314834-512

ใบปริญญาบัตร(ใบแทน)

314834-512

ใบเกรด

ขั้นตอนการดำเนินคำร้องประเภทต่างๆ

คู่มือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2567

คู่มือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2566

คู่มือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2565

คู่มือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2564

คู่มือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2566

คู่มือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา

นักศึกษา มจพ.กรุงเทพ/ปราจีนบุรี/ระยอง

  • นักศึกษาเข้าระบบแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา จากเว็บไซต์ http://services.regis.kmutnb.ac.th
    ในระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา
  • ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และบันทึกที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และทำการบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย
    ถ้าหากนักศึกษาตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูล ชื่อ-สกุลผิด ขอให้ติดต่อแก้ไขที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

หมายเหตุ
1. ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย
2. เมื่อแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาหรือ จากเว็บไซต์ http://202.28.17.14/stdcheck/
3. นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขอ Transcript และหนังสือรับรองสภาอนุมัติในขั้นตอนการขอเอกสารจากงานทะเบียน ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา

คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร