คู่มือ/ขั้นตอน

คู่มือการลงทะเบียน ระดับ ปวช./ปริญญาตรี

ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเรียน ทูกระดับชั้น

314834-512

ทรานสคริปต์

314834-512

หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

314834-512

หนังสือรับรองรอผลสอบ

314834-512

หนังสือรับรองสภาอนุมัติ

314834-512

หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยเพื่อขอรับทุน

314834-512

หนังสือรับรองการลาออก

314834-512

หนังสือรับรองคะแนนรายวิชา

314834-512

หนังสือรับรองเวลาเรียนนอกเวลาราชการ

314834-512

หนังสือรับรองเน้นหนักทางการศึกษา

314834-512

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

314834-512

ใบแปลประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร

314834-512

ใบปริญญาบัตร(ใบแทน)

314834-512

ใบเกรด

ขั้นตอนการดำเนินคำร้องประเภทต่างๆ

เอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

1. ซื้อชุดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกอบด้วยคู่มือนักศึกษา คู่มือขึ้นทะเบียนนักศึกษา คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา และเอกสารประกอบอื่น ๆ ราคาชุดละ 200 บาท ที่งานการเงิน อาคาร TGGS ชั้น 1

2. ศึกษาเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ กรอกข้อมูลต่าง ๆให้ครบถ้วน

3. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเรียงเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย

ลำดับ รายการเอกสาร จำนวน
1 สำเนาหลักฐานการศึกษา/(Transcript) 2 ฉบับ
2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี) 2 ฉบับ
5 คำรับรองของผู้ปกครอง/ปกครองตนเอง  
6 คำรับรองนักศึกษา   
7 หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิ   
8 คำสัญญาการเข้าเรียนของนักศึกษา   
9 ทะเบียนประวัติ (พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่)  
10 ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา (พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่)  
11 เอกสารทำบัตรนักศึกษา ATM  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ฉบับ
12 รูปถ่ายสวมชุดนักศึกษาตามระดับชั้น (สำหรับ upload ขึ้นระบบ)  

หมายเหตุ
1. เอกสารลำดับที่ 3.5 – 3.8 อยู่ในชุดเอกสารขึ้นทะเบียน
2. เอกสารลำดับที่ 3.9-3.11 นักศึกษาพิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
3. สำเนาเอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง

4. พบอาจารย์ที่ปรึกษาตามวัน – เวลาที่คณะ/วิทยาลัยกำหนดโดยดูจากท้ายประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อ
4.1 ตรวจสอบคุณวุฒิ/เอกสารของนักศึกษา

4.2 ตรวจสอบชื่อ – สกุล ให้เลขประจำตัว

4.3 รับทราบแผนการเรียน/รายวิชาที่เปิดสอน

4.4 รับ Username และ Password ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา (ใช้สำหรับการลงทะเบียน/ดูผลการเรียน/ตารางสอน- ตารางสอบ)

4.5 ลงนามในใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษาและหนังสือรับรอง

*** เมื่อทราบเลขประจำตัว นักศึกษาจะต้อง
          1. เขียนเลขประจำตัวในช่องเลขประจำตัวของเอกสารทุกฉบับ
2. เขียนเลขประจำตัว ชื่อย่อสาขาวิชาในสำเนาเอกสารทุกฉบับ

5. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนวิชาเรียนตามวัน – เวลาที่คณะกำหนด (ดูจากท้ายประกาศผลสอบคัดเลือกฯ)

  ขั้นตอนการดำเนินการอยู่ในชุดเอกสารขึ้นทะเบียน


ขั้นตอนขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนวิชาเรียน ระดับ ปวช.- ปริญญาตรี

1.เข้าระบบการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx ก่อนวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน ค่าลงทะเบียน
2.ชำระเงินที่เคานเตอร์ธนาคารที่กำหนดในใบแจ้งการชำระเงินภายในระยะเวลากำหนด
3.เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/
4.พิมพ์ข้อมูลประวัติและจัดพิมพ์เอกสาร (ข้อมูลทะเบียนประวัติ ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา เอกสารทำบัตรประจำตัวนักศึกษา-บีเฟิสต์สมาร์ท)
5.กรอกข้อมูลในชุดเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน (แฟ้มพลาสติก) ให้ครบถ้วน โดยศึกษารายละเอียดจาก ท.7
6.จัดเรียงเอกสารตามใบนำเรียงเอกสาร เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
8.รายงานตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษา ตามวันและเวลาที่ คณะ/วิทยาลัย กำหนด
9.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะ/วิทยาลัย กำหนดโดยศึกษารายละเอียดจาก ท.7 มจพ.กรุงเทพ : หอประชุมประดู่แดง มจพ.ปราจีนบุรี : กองงานวิทยาเขตปราจีนบุรี มจพ.ระยอง : อาคารเรียนรวม ชั้น 5
10.ตรวจสอบผลลงทะเบียนวิชาเรียน http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp โดยศึกษารายละเอียดจาก ท.8

ขั้นตอนขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนวิชาเรียน ระดับ ปริญญาโท-ปริญญาเอก

1.เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/ ก่อนวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา
2.พิมพ์ข้อมูลประวัติและจัดพิมพ์เอกสาร (ทะเบียนประวัติ ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษาเอกสารทำบัตรประจำตัวนักศึกษา-บีเฟิสต์สมาร์ท)
3.กรอกข้อมูลในชุดเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน (แฟ้มพลาสติก) ให้ครบถ้วน โดยศึกษารายละเอียดจาก ท.7
4.จัดเรียงเอกสารตามใบนำเรียงเอกสาร เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รายงานตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษาตามวันและเวลาที่คณะ/วิทยาลัยกำหนด
5.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามวันและเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดสถานที่ กลุ่มงานทะเบียนฯ อาคาร TGGS ชั้น 2 โดยศึกษารายละเอียดจาก ท.7 *นักศึกษาโครงการพิเศษ ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย
6.ลงทะเบียนวิชาเรียน (ยื่นเอกสารท.1) และพิมพ์ ใบรายงานผลดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนฯ อาคาร TGGS ชั้น 2
7.ชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา และพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน กลุ่มงานการเงิน กองคลัง อาคาร TGGS ชั้น 1

ดาวน์โหลดไฟล์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 

ขั้นตอนแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา

นักศึกษา มจพ.กรุงเทพ/ปราจีนบุรี/ระยอง

  • นักศึกษาเข้าระบบแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา จากเว็บไซต์ http://services.regis.kmutnb.ac.th
    ในระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา
  • ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และบันทึกที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และทำการบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย
    ถ้าหากนักศึกษาตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูล ชื่อ-สกุลผิด ขอให้ติดต่อแก้ไขที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

หมายเหตุ
1. ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย
2. เมื่อแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาหรือ จากเว็บไซต์ http://202.28.17.14/stdcheck/
3. นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขอ Transcript และหนังสือรับรองสภาอนุมัติในขั้นตอนการขอเอกสารจากงานทะเบียน ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา

คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร