คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

Approved
นายสงบ คงคา
โทรศัพท์ :: 1628
โทรศัพท์/โทรสาร :: 02-587-4341

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

Approved
นางสุภาพร อัศววิโรจน์
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: spa@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1628
โทรศัพท์/โทรสาร :: 02-587- 4341

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์

Approved
นายประพนธ์ พลหล้า
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: praponp@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1625
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

Approved
นางสาวธนพร ดีจงเจริญ
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: dnp@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1622, 1623
โทรศัพท์/โทรสาร :: 02-587- 4341

หัวหน้ากลุ่มงานรับเข้าศึกษา

Approved
นางมณฑาทิพย์ อยู่เจริญ
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: monthatip.y@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1626
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
ตำแหน่งทางบริหาร: หัวหน้ากลุ่มงานรับเข้าศึกษา