คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: dhanaporn.d@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1621
โทรศัพท์/โทรสาร :: 02-555- 2168

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา 

Approved
E-mail Address: sukanda.s@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1628
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์

Approved
E-mail Address: chutharat.m@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1624
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

Approved
E-mail Address: praphon.p@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1622
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

หัวหน้ากลุ่มงานรับเข้าศึกษา

Approved
E-mail Address: monthatip.y@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1626
โทรศัพท์/โทรสาร :: -