คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

Approved
นายสงบ คงคา
E-mail Address: sangob.k@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1628
โทรศัพท์/โทรสาร :: 02-587-4341

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา 

Approved
นางสาวสุกานดา สิงห์จันทร์
โทรศัพท์ :: 1628
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์

Approved
นายประพนธ์ พลหล้า
โทรศัพท์ :: 1625
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

Approved
นางสาวธนพร ดีจงเจริญ
โทรศัพท์ :: 1622, 1623
โทรศัพท์/โทรสาร :: 02-555- 2168

หัวหน้ากลุ่มงานรับเข้าศึกษา

Approved
นางมณฑาทิพย์ อยู่เจริญ
โทรศัพท์ :: 1626
โทรศัพท์/โทรสาร :: -