ปฏิทินการศึกษา

ทุกคณะ ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  • ตารางกำหนดการลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  • ตารางกำหนดการลงทะเบียน
    *นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปลี่ยนวันลงทะเบียนเรียน จากวันที่ 5 พฤศจิกายน เป็น วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

สำหรับ วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  • ตารางกำหนดการลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  • ตารางกำหนดการลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
  • ตารางกำหนดการลงทะเบียน