ปฏิทินการศึกษา

ทุกคณะ ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS

สำหรับ วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  • ตารางกำหนดการลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  • ตารางกำหนดการลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
  • ตารางกำหนดการลงทะเบียน