ปฏิทินการศึกษา

ทุกคณะ ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS

ปีการศึกษา

2567

ปีการศึกษา

2566

ปีการศึกษา

2565

ปีการศึกษา

2564

ปีการศึกษา

2563

สำหรับ วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS

ปีการศึกษา

2567

ปีการศึกษา

2566

ปีการศึกษา

2565

ปีการศึกษา

2564

ปีการศึกษา

2563