คณะกรรมการบริหารกองบริการการศึกษา

คณะกรรมการของกองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการของกองบริการการศึกษา จำนวน 2 ชุด โดย ผู้อำนวยการกอง เป็นที่ปรึกษา หัวหน้างาน เป็นประธาน โดยบุคลากรแต่ละคนเลือกอยู่ในคณะกรรมการตามความสมัครใจและความสนใจ นอกจากนี้ กองบริการการศึกษาได้แต่งตั้ง คณะที่ปรึกษา/คณะที่ปรึกษาภาคประชาชนและผู้แทนนักศึกษาด้วย

1.คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากร
 • จัดทำแผนงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ การพัฒนาบุคลากรและการบริหารทรัพยากรของกองบริการการศึกษา
 • ดำเนินการตามแผนงานและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากร
 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัดการความรู้ภายในกองบริการการศึกษา
 • รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษารับทราบ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้อำนวยการ   กองบริการการศึกษามอบหมาย

 

2.คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
 • กำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงานและแผนรองรับผลการประเมินด้านการประกันคุณภาพ
  การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
  ของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการตามแผนงานและการประเมินผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
  และเก็บรวบรวมหลักฐานตลอดปีการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินคุณภาพ
  การศึกษาภายใน
 • รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษารับทราบ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษามอบหมาย