ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการบริหารงานและนโยบายคุณภาพ

กองบริการการศึกษา ยึดหลักปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการดำเนินงาน กอปรกับได้มีการกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการบริหารงานและนโยบายคุณภาพอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ซึ่งในการกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการบริหารงานและนโยบายคุณภาพดังกล่าว มีความสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย โดยที่บุคลากรของกองมีส่วนร่วมในการกำหนดและแสดงความคิดเห็น มีการตรวจสอบความสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกองและภารกิจของมหาวิทยาลัย และได้เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานทราบอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามกองบริการการศึกษาได้มีการทบทวน ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการบริหารงานและนโยบายคุณภาพโดยตลอดในการประชุมทุกภาคส่วนของกองในทุกๆ ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 กองบริการการศึกษาได้มีการปรับปรุงพันธกิจของกองเพื่อให้ครอบคลุมกับภารกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง กอปรกับสถานภาพของสถาบันได้ปรับเปลี่ยน สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในปี พ.ศ. 2553-2554 กองบริการการศึกษาได้มีการทบทวน ปรับปรุง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของกองบริการการศึกษา ตลอดจนได้กำหนดอัตลักษณ์ของกองบริการการศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 กองบริการการศึกษาได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ดำเนินการในปัจจุบัน


 • ปรัชญา
  พัฒนาคน พัฒนางาน บริการที่ดี
 • ปณิธาน
  มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานและประสานภารกิจการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 • วิสัยทัศน์
  สนับสนุนวิชาการ บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่สากล
 • พันธกิจ
  ประสานภารกิจการให้บริการทางการศึกษาด้านการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ทะเบียนและสถิตินักศึกษา หลักสูตรการศึกษา  ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร การบริหารและพัฒนาคุณภาพเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 • นโยบายการบริหารงานและนโยบายคุณภาพ
  ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
 • อัตลักษณ์ของกองบริการการศึกษา
  พัฒนางาน บริการอย่างมีประสิทธิภาพ