ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

   :: ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS)

  เวลาการให้บริการ และ ให้คำปรึกษา

       การให้บริการทั่วไป(รับ-จ่ายเอกสาร)
                วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
                วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (พักเที่ยง)

       การให้บริการด้านการลงทะเบียนวิชาเรียน
                วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00-18.00 น. *
                วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.(พักเที่ยง) *
                (นอกช่วงเวลาลงทะเบียน วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.)
                * ช่วงเวลาลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา

       การให้บริการคำปรึกษาด้านการลงทะเบียน การวัดผลการศึกษา สถานภาพนักศึกษา และแก้ไขข้อมูล
                วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.


 :: 02 555 2000 ต่อ 1628-1635
  :: 02 587 4341
 :: onanong.s@op.kmutnb.ac.th
 :: ข้อมูลผู้ให้บริการให้คำปรึกษา

 คณะ/วิทยาลัย ระดับชั้น  การให้บริการ
 ลงทะเบียน วัดผลการศึกษา ประวัตินักศึกษา 
วิศวกรรมศาสตร์ ป.ตรี  สุกานดา พุทธิพันธ์  สุภาพร
ป.โท/เอก   *งานประมวลผลฯ  จารุวรรณ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ป.ตรี  จิราวรรณ วราพร กานต์กมล
ป.โท/เอก *งานประมวลผลฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปวช./ป.ตรี ศิลสิริ กันยรัตน์,
อโนทัย
วิภาพร
ป.โท/เอก *งานประมวลผลฯ อโนทัย
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ป.ตรี จิราวรรณ อรวรรณ กานต์กมล
ป.โท/เอก *งานประมวลผลฯ
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ป.ตรี ศิลสิริ จารุวรรณ สุภาพร
ป.โท/เอก *งานประมวลผลฯ
อุตสาหกรรมเกษตร ป.ตรี ศิลสิริ จารุวรรณ สุภาพร
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ป.ตรี ศิลสิริ อโนทัย สุภาพร
วิศวกรรมศาสตร์ฯ(ระยอง) ป.ตรี สุกานดา วราพร ชัยรัตน์
วิทยาศาสตร์ พลังงาน(ระยอง) ป.ตรี สุกานดา วราพร ชัยรัตน์
ป.โท/เอก *งานประมวลผลฯ
บริหารธุรกิจ ป.ตรี สุกานดา วราพร ชัยรัตน์
ป.โท/เอก *งานประมวลผลฯ จารุวรรณ
วิทยาลัยนานาชาติ ป.ตรี สุกานดา อโนทัย กานต์กมล
พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ป.ตรี สุกานดา อโนทัย สุภาพร
ป.โท/เอก *งานประมวลผลฯ วราพร กานต์กมล
บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ป.ตรี ศิลสิริ จารุวรรณ สุภาพร
TGGS ป.โท/เอก *งานประมวลผลฯ จารุวรรณ สุภาพร
ศิลปศาตร์ประยุกต์ ป.โท/เอก *งานประมวลผล วราพร กานต์กมล
เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.โท/เอก *งานประมวลผล วราพร กานต์กมล

หมายเหตุ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน ของผู้ให้บริการ
 1628 : ชัยรัตน์ , สุภาพร
 1629 : กานต์กมล , อโนทัย
 1630 : สุพัชรา
 1631 : วิภาพร
 1632 : วราพร , จารุวรรณ
 1633 : อรวรรณ , พุทธิพันธ์
 1634 : จิราวรรณ
 1635 : สุกานดา , ศิลสิริ
*งานประมวผล : สุกานดา , ศิลสิริ , จิราวรรณ


กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ 

 :: ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS)

 :: โทรศัพท์. 0 2555 2000 ต่อ 1624-1625

 :: โทรสาร.0 2555 2169

 :: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

 ::  praponp@kmutnb.ac.th

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 :: ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS)

 :: โทรศัพท์ 0 2555 2000-24 ต่อ 1626 – 1627

 :: โทรสาร 0 2555 2171

 :: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00 น.

 :: monthatip.y@op.kmutnb.ac.th

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

 :: ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS)

 :: โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 1621-1623

 :: โทรสาร 0 2555 2168

 :: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

 :: phetcharatb@kmutnb.ac.th

แผนที่ตั้งหน่วยงาน