บริการระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา  

ระบบแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา

ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ระบบขอเอกสารทางการศึกษา

ระบบคำร้องออนไลน์

ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา

ระบบตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา

ระบบใบแทนบัตรนักศึกษา(สำหรับเข้าห้องสอบ)