บริการระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา  

ระบบแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา

ระบบตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา

ระบบใบแทนบัตรนักศึกษา(สำหรับเข้าห้องสอบ)