กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์

หน้าที่กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์

กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์

    เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการประสานงานกับส่วนงานวิชาการ เกี่ยวกับการขอเปิดหลักสูตรใหม่ และการขอปรับปรุงหลักสูตร การจัดทำข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้แก่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขอบเขตในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

 1. งานหลักสูตร
  – ตรวจสอบและวิเคราะห์หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี
  – จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
  – จัดทำสรุปข้อมูลผลการพิจารณาหลักสูตรเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
  – เสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิชาชีพรับทราบและรับรองหลักสูตร
  – ประสานงาน/ตรวจสอบการจัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องกับชื่อปริญญาของมหาวิทยาลัย
  – จัดทำข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน คู่มือการจัดทำหลักสูตร และคู่มือหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต มจพ.
 2. งานทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
  – จัดทำหลักเกณฑ์การให้ทุน ประกาศการให้ทุนและรับสมัครทุน
  – วิเคราะห์ข้อมูลผู้ขอรับทุนภายในประเทศ/ต่างประเทศ/สัมมนา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ ดูงาน ณ ต่างประเทศ ทุน  เสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
  – จัดประชุมคณะกรรมการทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
  – จัดทำสรุปข้อมูลผลการพิจารณาทุนเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
  – จัดทำสถิติข้อมูลผู้ขอรับทุน เอกสารการเบิกจ่ายเงินทุน และสรุปการใช้จ่ายเงินพัฒนาบุคลากร
 3. งานสารสนเทศ
  – จัดทำฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
  – จัดทำฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
  – จัดทำฐานข้อมูลรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มจพ.
  – จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์
  – จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจด้านหลักสูตร
 4. งานบริการทั่วไป
  – งานสารบรรณ ประสานงานและจัดทำเอกสารข้อมูลของหน่วยงาน และให้บริการข้อมูลต่าง ๆ
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย