บุคลากร กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์

Approved
นายประพนธ์ พลหล้า
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: praponp@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1625
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

งานหลักสูตร

Approved
นางวิไลรัตน์ วิสารทวิศิษฎ์
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: wilairutv@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1624
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวอรุณรัตน์ ศุขเทวา
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: aroonrats@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1625
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
น.ส.สุณัชกานต์ อรุณจินดา
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1624
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

งานทุน/งานสารสนเทศ

Approved
นางจุฑารัตน์ มิ่งขวัญ
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: ctr@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1625
โทรศัพท์/โทรสาร :: -