บุคลากร กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์

Approved
นายประพนธ์ พลหล้า
โทรศัพท์ :: 1625
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

งานหลักสูตร

Approved
นางวิไลรัตน์ วิสารทวิศิษฎ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1624
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวจารุลักษณ์ เงินเส็ง
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1624
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวสุณัฐชกานต์ อรุณจินดา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1624
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

งานทุน/งานสารสนเทศ

Approved
นางจุฑารัตน์ มิ่งขวัญ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1625
โทรศัพท์/โทรสาร :: -