จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562

 

หน่วยงาน

ระดับ

ปวช

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

ภาษา
ไทย

เสริม
ทักษะ

สอง
ภาษา

ภาษา
อังกฤษ

นานา
ชาติ

ภาษา
ไทย

ภาษา
อังกฤษ

นานา
ชาติ

ภาษา
ไทย

ภาษา
อังกฤษ

นานา
ชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

9

4

2

3

12

1

7

38

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

6

1

7

7

1

22

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3

19

10

2

34

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

13

2

1

11

5

1

33

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

3

1

4

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

5

3

1

9

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

3

1

2

1

8

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

2

1

1

4

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน

4

4

8

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

5

1

6

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

5

5

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2

2

4

คณะบริหารธุรกิจ

3

1

1

5

วิทยาลัยนานาชาติ

1

1

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

2

1

1

4

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ / Faculty of Business Administration and Service Industry

2

1

3

รวม

3

70

14

1

2

5

53

2

5

26

2

5

188

รวมทั้งสิ้น

3

92

60

33

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มจพ.

1

1

 

ดาวน์โหลดหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

 

หน่วยงาน / Faculty

ระดับ
ป.วช. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
ภาษา
ไทย
เสริม
ทักษะ
สอง
ภาษา
ภาษา
อังกฤษ
นานา
ชาติ
ภาษา
ไทย
ภาษา
อังกฤษ
นานา
ชาติ
ภาษา
ไทย
ภาษา
อังกฤษ
นานา
ชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 4 2 3 12 1 7 38
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 8 7 1 22
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 19 10 1 33
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 13 1 1 11 5 1 32
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 3
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 7 1 8
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1 2 1 7
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 2 1 1 4
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน 4 4 8
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 5 1 6
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 5 5
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 2 4
คณะบริหารธุรกิจ  3 1 1 5
วิทยาลัยนานาชาติ 1 1
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 2 1 1 4
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 2 1 3
รวม 3 74 7 1 2 4 53 2 5 25 2 5 183
รวมทั้งสิ้น 3 88 60 32
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มจพ. 1 1

ดาวน์โหลดหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560

 

หน่วยงาน / Faculty

ระดับ
ป.วช. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
ภาษา
ไทย
เสริม
ทักษะ
สอง
ภาษา
ภาษา
อังกฤษ
นานา
ชาติ
ภาษา
ไทย
ภาษา
อังกฤษ
นานา
ชาติ
ภาษา
ไทย
ภาษา
อังกฤษ
นานา
ชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 4 2 2 12 1 7 38
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 8 7 1 22
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 19 9 31
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 12 1 10 5 1 29
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 3
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 7 2 9
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1 1 1 6
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 2 1 1 4
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน 4 4 8
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 5 5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 5 5
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 2 4
คณะบริหารธุรกิจ  3 1 1 5
วิทยาลัยนานาชาติ 1 1
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 2 1 1 4
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 2 1 3
รวม 3 74 6 1 2 3 51 2 5 23 2 5 177
รวมทั้งสิ้น 3 86 58 30
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มจพ. 1 1

ดาวน์โหลดหลักสูตรที่เปิดสอน