กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ รับผิดชอบงานธุรการกอง ได้แก่

 • งานสารบรรณ
 • งานบุคคล
 • งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานจัดทำข่าวสารกองบริการการศึกษา
 • งานประชุมกองบริการการศึกษา
 • งานเลขานุการสภาวิชาการ
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน
 • งานประสานงานการคัดเลือกบุคคลข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) พร้อมทั้งเป็นศูนย์สอบในการดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET),การจัดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)และความถน้ดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
 • งานประสานงานเกี่ยวกับสถาบันสมทบ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง