บุคลากร กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

Approved
นางสาวธนพร ดีจงเจริญ
โทรศัพท์ :: 1622, 1623
โทรศัพท์/โทรสาร :: 02-555- 2168
Approved
นางสาวเพชรรัตน์ บุญเรือง
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1623
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางชูจิตต์ สิงห์ทอง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :: 1623
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสุภาพร เบญจพันธ์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :: 1622
โทรศัพท์/โทรสาร :: -