บุคลากร กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

Approved
นางสาวธนพร ดีจงเจริญ
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: dnp@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1622, 1623
โทรศัพท์/โทรสาร :: 02-587- 4341
Approved
นางสาวเพชรรัตน์ บุญเรือง
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: phetcharatb@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1623
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางชูจิตต์ สิงห์ทอง
ตำแหน่งทางวิชาการ: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:: cjst@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1623
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสุภาพร เบญจพันธ์
ตำแหน่งทางวิชาการ: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:: sbg@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1622
โทรศัพท์/โทรสาร :: -