ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS

ภาคเรียนที่ 1 
  • ตารางกำหนดการลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 2
  • ตารางกำหนดการลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 3
  • ระดับปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา 
  • ตารางกำหนดการลงทะเบียน