Graduation Ceremony
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำปีการศึกษา 2563 ประจำปีการศึกษา 2564
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2564
 คู่มือผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563  คู่มือผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
 แบบรายงานการคัดกรอง (COVID-19) งานพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ประจำปีการศึกษา 2563  แบบรายงานการคัดกรอง (COVID-19) งานพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ประจำปีการศึกษา 2564
 ตรวจสอบลำดับที่นั่งของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563  ตรวจสอบลำดับที่นั่งของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
 กำหนดการถ่ายภาพหมู่ ประจำปีการศึกษา 2563  กำหนดการถ่ายภาพหมู่ ประจำปีการศึกษา 2564
 ผังที่นั่งของบัณฑิตวันฝึกซ้อมย่อย ประจำปีการศึกษา 2563  ผังที่นั่งของบัณฑิตวันฝึกซ้อมย่อย ประจำปีการศึกษา 2564
 กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อย ประจำปีการศึกษา 2563  กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อย ประจำปีการศึกษา 2564
 กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563  กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564
 กำหนดการวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563  กำหนดการวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
Graduation Ceremony