สถิตินักศึกษา ปีการศึกษา 2560

สถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560)
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 3,862 415 21 13
ปริญญาโท 495 41 3
ปริญญาเอก 127 30
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 177
รวม 4,661  415 108
 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,383 44 3
ปริญญาโท 142 54
ปริญญาเอก 166 40 1
รวม 1,691  142 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปวช. 1,570 9
ปริญญาตรี 3,650 1,685 5 210 22
ปริญญาโท 249 45 2
ระยอง ปริญญาตรี 48 2 1
รวม 5,517  1,685  5 291
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม ปริญญาตรี 2,458 1,418 68 21
ปริญญาโท 205 31
ปริญญาเอก 74 9
ระยอง ปริญญาตรี 9
รวม 2,746  1,418 129
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,415 53 34 11
รวม 1,415  53 45
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 500 1
รวม 500 1
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1 1
ปริญญาโท 1 1
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 1,253 57 4 22
ปริญญาโท 4
รวม 1,258  58 28
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญญาตรี 781 35 1
รวม 781  35  1
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญาตรี 522 61
ปริญญาโท 10
รวม 532 61
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 217 12
ปริญญาเอก 41 16
ระยอง ปริญญาตรี 2,203
ปริญญาโท 131
ปริญญาเอก 44 15
รวม 2,636  43
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 234 1
รวม 234 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 509
ปริญญาโท 42 1
ปริญญาเอก 71 8
รวม 622  9
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 608 13
ปริญญาโท 6
รวม 614 13 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 333 7
ปริญญาเอก 55 14
รวม 388  21
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 59 16 5
ปริญญาเอก 11 8
รวม 70 29 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 80 49
ปริญญาเอก 32 8
รวม 112  57
สรุป 
สถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561)
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 3,670 387  – 35 14
ปริญญาโท 462  –  – 43 1
ปริญญาเอก 122  –  – 33  –
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 158  –  – 4  –
รวม 4,412 387 130
 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,261  –  – 47 9
ปริญญาโท 125  – 38  –
ปริญญาเอก 149  – –  44  –
รวม 1,535 138
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปวช. 1,526  –  –  – 8
ปริญญาตรี 3,397 1,560 5 218 14
ปริญญาโท 214  –  – 50 2
ระยอง ปริญญาตรี 38  –  – 3 1
รวม 5,175 1,560 5 296
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม ปริญญาตรี 2,348 1,320  – 60 21
ปริญญาโท  172  –  – 38 1
ปริญญาเอก 71  – 1 11  –
ระยอง ปริญญาตรี                  2  –  –  –  –
รวม 2,593 1,320 1 131
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,315 49  – 23 10
รวม 1,315 49 33
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 462  –  –  –  –
รวม 462  –
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี  – 1  –  –  –
ปริญญาโท  –  –  – 1  –
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 1,161 37  – 8 2
ปริญญาโท 3  –  –  –  –
รวม 1,164 38 11
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญญาตรี 738 33  –  – 5
รวม 738 33 5
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญาตรี 487 55  –  – 1
ปริญญาโท 14  –  –  –  –
รวม 501 55
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 216  –  – 9  –
ปริญญาเอก 43  –  – 16  –
ระยอง ปริญญาตรี 2,105  –  – 1  –
ปริญญาโท 130  –  –  –  –
ปริญญาเอก 38  –  – 15  –
รวม 2,532 41
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 225  –  –  – 2
รวม 225 2
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 464  –  –  –  –
ปริญญาโท 39  –  – 3  –
ปริญญาเอก 65  –  – 9  –
รวม 568 12
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 562 12  –  – 1
ปริญญาโท 6  –  –  –  –
รวม 568 12 1
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 312  –  – 5  –
ปริญญาเอก 57  –  – 10  –
รวม 369 15
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 59  –  – 14  –
ปริญญาเอก 15  –  – 7  –
รวม 74 21
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 87  –  – 40  –
ปริญญาเอก 36  –  – 6  –
รวม 123 46
สรุป