คู่มือลงทะเบียน ระดับปวช./ปริญญาตรี

การลงทะเบียนวิชาเรียนผ่าน WEB

* ข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป *


ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่าน WEB

เข้าสู่ระบบ
1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer หรือ โปรแกรม Web Browser อื่นๆ หลังจากนั้นพิมพ์ URL ดังนี้ http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp
2. จะปรากฏหน้าจอในการ Login เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ดังรูปที่ 1

1
รูปที่ 1 หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา

3. ทำการป้อน Username และ Password ของนักศึกษา จากนั้น คลิกปุ่ม  
4. หากนักศึกษาสามารถ Login ผ่าน จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 2

2

รูปที่ 2 หน้าจอแสดงเมนูการทำงานต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา

5. คลิกที่เมนู ลงทะเบียน จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 3

3

รูปที่ 3 หน้าจอแสดงรายวิชาต่างๆที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้

6. ให้นักศึกษาทำการเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดยที่รายวิชาใดไม่ต้องการลงทะเบียนให้คลิกยกเลิก เครื่องหมายหลังรายวิชานั้นๆ และสำหรับในรายวิชาใดที่ต้องการลงทะเบียน นักศึกษาสามารถเลือกตอน-วันเวลาเรียนได้โดยคลิกเลือกภายในช่องแสดงตอน-วันเวลาเรียน   ของรายวิชานั้น
7. หลังจากทำการเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม
8. จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย รายวิชาที่ได้ทำการลงทะเบียน และค่าำบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาดังรูปที่ 4

4
รูปที่ 4 หน้าจอแสดงรายละเอียดต่างๆหลังจากเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน

9. ให้นักศึกษาทำการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าต้องการแก้ไขในส่วนของการเลือกการลงทะเบียนแต่ละรายวิชา หรือการเลือกตอน-วันเวลาเรียน ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม back เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอรูปที่ 3 และทำขั้นตอนในข้อ 6-7 อีกครั้ง แต่ถ้านักศึกษาไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลใดๆแล้ว ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม submitเพื่อยืนยันการลงทะเบียน(เมื่อกดปุ่ม Submit แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก)
10. จะปรากฏหน้าจอแสดงการจองวิชาเรียนเสร็จเรียบร้อย ดังรูปที่ 5 ซึ่งจากหน้าจอนี้ นักศึกษาสามารถคลิกปุ่ม print report เพื่อพิมพ์ใบรายงานผลการจองวิชาเรียน หรือ คลิกที่ปุ่ม check result เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน

5
รูปที่ 5 แสดงหน้าจอการจองวิชาเรียนเสร็จเรียบร้อย

11. ถ้าต้องการดูผลการลงทะเบียน นักศึกษาสามารถคลิกที่ เมนู ผลลงทะเบียน เพื่อ แสดงผลการลงทะเบียนได้และในหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนนักศึกษาสามารถสั่งพิมพ์ใบรายงานผลการจองวิชาเรียนได้ โดยคลิกที่ปุ่ม
11.1 จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียดต่างๆของใบรายงานผลการจองวิชาเรียน ดังรูปที่ 6

6

รูปที่ 6 หน้าต่างแสดงรายละเอียดของใบรายงานผลการจองวิชาเรียน

11.2 จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างในการสั่งพิมพ์ ดังรูปที่ 7 ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม  เพื่อสั่งพิมพ์ใบรายงานผลการจองวิชาเรียน

7
รูปที่ 7 หน้าต่างในการสั่งพิมพ์ใบจองวิชาเรียน

11.3 เมื่อสั่งพิมพ์ใบรายงานผลการจองวิชาเรียนเสร็จแล้วให้นักศึกษาปิดหน้าต่างของการแสดงรายละเอียดใบจองวิชาเรียนโดยการคลิกเครื่องหมาย   ที่อยู่มุมบนด้านขวาของหน้าต่างเพื่อกลับสู่หน้าจอระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา
12. ถ้าต้องการออกจากระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษาสามารถทำได้โดยการคลิกที่ เมนู ออกจากระบบ

การเพิ่มวิชาเรียน

* ข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป *


ขั้นตอนการเพิ่มวิชาเรียน

1.ทำตามขั้นตอนของการลงทะเบียนผ่าน Web ขั้นตอนที่ 1- 4
2.คลิกที่เมนู เพิ่มวิชาเรียน จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 1.

1
รูปที่ 1 หน้าจอการเพิ่มวิชาเรียน

3. จากนั้นทำการป้อน รหัสวิชา และ ตอนเรียนที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่ม ตัวอย่างเช่น รหัสวิชา 835352 ตอนเรียนที่ 1 และกดปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอยืนยันการลงทะเบียนเพิ่มวิชาเรียนดังรูปที่ 2

2

รูปที่ 2 หน้าจอแสดงการลงทะเบียนเพิ่มวิชาเรียน

4. ให้นักศึกษาทำการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าต้องการแก้ไข ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปยังขั้นตอนในข้อ 2 อีกครั้ง แต่ถ้านักศึกษาไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลใดๆแล้ว ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม  เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเพิ่มวิชาเรียน (เมื่อกดปุ่ม Submit แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก)
5.ปรากฏหน้าจอแสดงการเพิ่มวิชาเรียนเสร็จเรียบร้อย ดังรูปที่ 3 ซึ่งจากหน้าจอนี้ นักศึกษาสามารถคลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบรายงานผลการเพิ่มวิชาเรียน หรือ คลิกที่ปุ่ม เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน

3
รูปที่ 3 แสดงหน้าจอการเพิ่มวิชาเรียนเสร็จเรียบร้อย

การเปลี่ยนตอนวิชาเรียน

* ข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป *


ขั้นตอนการเปลี่ยนตอนวิชาเรียน

1.ทำตามขั้นตอนของการลงทะเบียนผ่าน Web ขั้นตอนที่ 1-4
2.คลิกที่เมนู เปลี่ยนตอนเรียน จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแสดงรายวิชาที่ได้ลงทะเบียน และส่วนที่จะให้ทำการเปลี่ยนตอนเรียนของแต่ละรายวิชา ดังรูปที่ 1

1
รูปที่ 1 หน้าจอแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียนและในการเปลี่ยนตอนเรียน

3.ให้นักศึกษาทำการป้อน รหัสวิชา ตอนเรียนเดิม และ ตอนเรียนใหม่ที่ต้องการ ลงในช่องด้านล่าง ดังตัวอย่าง รหัสวิชา คือ 101001 ตอนเรียนเดิม คือ 1 ตอนเรียนใหม่ คือ 3 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม   จะปรากฏหน้าจอยืนยันการเปลี่ยนตอนเรียนดังรูปที่ 2

2
รูปที่ 2 หน้าจอแสดงการยืนยันการเปลี่ยนตอนเรียน

4.ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่ม    เพื่อย้อนกลับไป เลือกตอนเรียนใหม่ และถ้าตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม   เพื่อยืนยันการเปลี่ยนตอนเรียน(เมื่อกดปุ่ม Submit แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก)
5.จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแสดงการตอบรับการเปลี่ยนตอนเรียน ดังรูปที่ 3 ซึ่งจากหน้าจอนี้ นักศึกษาสามารถคลิกที่ปุ่ม   เพื่อพิมพ์ใบรายงานการเปลี่ยนตอนวิชาเรียน หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนตอนวิชาเรียน

3

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอการเปลียนตอนวิชาเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ การเปลี่ยนตอนเรียนไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

การถอนวิชาเรียน

* ข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป *


ขั้นตอนการถอนวิชาเรียน

1.ทำตามขั้นตอนของการลงทะเบียนผ่าน Web ขั้นตอนที่ 1-4
2.คลิกที่เมนู ถอนวิชาเรียน จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 1

1

รูปที่ 1 หน้าจอการถอนวิชาเรียน

3. จากนั้นทำการป้อน รหัสวิชา และ ตอนเรียนที่ต้องการถอน ตัวอย่างเช่น รหัสวิชา 810301 ตอนเรียนที่ 1 จากนั้นกดปุ่ม จะปรากฏหน้าจอยืนยันการถอนวิชาเรียนดังรูปที่ 2

2
รูปที่ 2 หน้าจอแสดงการยืนยันการถอนวิชาเรียน

4. ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปแก้ไขและถ้าตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อยืนยันการถอนวิชาเรียน(เมื่อกดปุ่ม Submit แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก)
5.จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแสดงการตอบรับการถอนวิชาเรียน ดังรูปที่ 3 ซึ่งจากหน้าจอนี้ นักศึกษาสามารถคลิกที่ปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบรายงารการถอนวิชาเรียน หรือคลิกที่ปุ่ม   เพื่อตรวจสอบผลการถอนวิชาเรียน

3

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอการถอนวิชาเรียนเสร็จเรียบร้อย

หมายเหตุ
1. การถอนวิชาเรียนไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น
2. นักศึกษาที่ขอถอนวิชาเรียนเหลือหน่วยกิตรวมต่ำกว่าที่กำหนดในระเบียบการศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/คณบดี ก่อนมาติดต่องานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2