หนังสือรับรองสภาอนุมัติ

หนังสือรับรองสภาอนุมัติ

1.ขอแบบฟอร์มคำร้องขอลาออกได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก website

2.เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ลาออก

3.ดำเนินการตรวจสอบจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้

3.1. แผนก/ภาควิชาที่สังกัด (ทุกระดับชั้นการศึกษาและทุกคณะ)

3.2. สำนักหอสมุดกลาง (ทุกระดับชั้นการศึกษาและทุกคณะ)

3.3. บัณฑิตวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย)

4.ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย

5.ชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่งานการเงิน

6.อัตราค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้

1

หมายเหตุ เฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเท่านั้น

* * หนังสือรับรองสภาอุนมัติ ภาษาไทย นักศึกษาจะขอได้เพียงครั้งเดียวและฉบับเดียวเท่านั้น * *


หนังสือรับรองสภาอนุมัติ (ภาษาอังกฤษ)

1.ขอแบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารการศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก website

2.เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมทั้งระบุจำนวนที่ต้องการ

3.ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย

4.ชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่งานการเงิน

5.อัตราค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้

2

หมายเหตุ เฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเท่านั้น

* * แนบรูปถ่ายตามจำนวนที่ขอเอกสาร * *

คำชี้แจงเพิ่มเติม

 • รูปถ่ายนักศึกษาจะต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนถึงวันขอเอกสารการศึกษา(ด้านหลังรูป เขียนชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาให้ชัดเจน)
 • เอกสารที่กำหนดเวลาเกิน 3 วัน เป็นเอกสารที่ต้องเสนอผู้อำนวยการ/คณบดีลงนาม
 • เมื่อยื่นคำร้องขอแล้วต้องมาขอรับเอกสารภายใน 90 วัน นับจากวันที่ยื่นคำร้อง
  มิฉะนั้นงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะไม่เก็บรักษาเอกสารไว้ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอเอกสารใหม่
 • วันที่มารับเอกสาร นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา / บัตรประจำตัวประชาชน และ ใบนัดรับเอกสาร ที่ออกให้โดยงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

*** การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นรับเอกสารแทน ให้ปฏิบัติดังนี้ ***

 • เขียนหนังสือมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์)
  ระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และเลขที่ SLIP ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 • นำ SLIP หรือใบนัดรับเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
  ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ แนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ