อัตราค่าธรรมเนียม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี
   1.  รักษาสภาพ PROJECT นักศึกษา เลขประจำตัว 53 เป็นต้นไป (ค่าปรับรักษาสภาพ 200 บาทตลอด)
  ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน(Summer)
                   นักศึกษาปกติ 3,000 บาท 3,000 บาท
                   นักศึกษาสมทบพิเศษ 3,000 บาท 3,000 บาท
 

ระดับบัณฑิตศึกษา
 1.  รักษาสภาพ THESIS ของ นักศึกษา ป.โท / ป.เอก เลขประจำตัว 52 เป็นต้นไป (ค่าปรับรักษาสภาพ 200-400 บาท)
  ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน(Summer)
                   ค่าบำรุงสถานภาพ 1,000 บาท 1,000 บาท
                   ค่าบำรุงการศึกษา 1,400 บาท 1,400 บาท
                   ค่าบำรุงห้องสมุด 500 บาท 300 บาท
                   ค่าบำรุงสุขภาพ 200 บาท 200 บาท
                   ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ 900 บาท 900 บาท
                   ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 450 บาท 450 บาท
                 ** ค่าประกันอุบัติเหตุ (ปีละ) 250**  
รวม 4,450 บาท (4,700 บาท**) 4,250 บา
** ค่าประกันอุบัติเหตุเรียกเก็บเฉพาะ ภาคการศึกษาที่ 1 เท่านั้น

ระดับปริญญาตรี
   ค่าลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน นักศึกษาเลขประจำตัว 53 เป็นต้นไป
  ภาคฤดูร้อน(Summer)
                   นักศึกษาปกติ 3,000 บาท
                   นักศึกษาสมทบพิเศษ 3,000 บาท
รวม  
 

รายการเอกสาร ราคา : ฉบับ
   Transcript 40 บาท
   Transcript ฉบับภาษาไทย
(เฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และได้รับ Transcript ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์แล้ว)
200 บาท
   หนังสือรับรองสภาอนุมัติ 40 บาท
   หนังสือรับรองสภาอนุมัติ(ภาษาอังกฤษ) 40 บาท
   หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 40 บาท
   หนังสือรับรองรอผลสอบ 40 บาท
   หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยเพื่อขอรับทุนการศึกษา 40 บาท
   หนังสือรับรองเวลาเรียนนอกเวลาราชการ 40 บาท
   หนังสือรับรองคะแนนรายวิชา 40 บาท / วิชา
   ใบแปลประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 200 บาท
   ใบเกรด (KMUT- 48) ที่ขอเพิ่มเติม 5 บาท
   ใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรแทนฉบับเดิมที่ชำรุด/สูญหาย
        ระดับ ปวช.และ ปวส. 150 บาท
        ระดับปริญญาตรี 1,300 บาท
        ระดับบัณฑิตศึกษา 1,300 บาท
   ปริญญาบัตร ฉบับภาษาอังกฤษ 200 บาท
   บัตรประจำตัวนักศึกษา 200 บาท