อัตราค่าธรรมเนียม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี
   1.  รักษาสภาพ PROJECT นักศึกษา เลขประจำตัว 53 เป็นต้นไป (ค่าปรับรักษาสภาพ 200 บาทตลอด)
  ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน(Summer)
                   นักศึกษาปกติ 3,000 บาท 3,000 บาท
                   นักศึกษาสมทบพิเศษ 3,000 บาท 3,000 บาท

ระดับบัณฑิตศึกษา
 1.  รักษาสภาพ THESIS ของ นักศึกษา ป.โท / ป.เอก เลขประจำตัว 52 เป็นต้นไป (ค่าปรับรักษาสภาพ 200-400 บาท)
  ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน(Summer)
                   ค่าบำรุงสถานภาพ 1,000 บาท 1,000 บาท
                   ค่าบำรุงการศึกษา 1,400 บาท 1,400 บาท
                   ค่าบำรุงห้องสมุด 500 บาท 300 บาท
                   ค่าบำรุงสุขภาพ 100 บาท 100 บาท
                   ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ 800 บาท 800 บาท
                   ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 350 บาท 350 บาท
รวม 4,150 บาท 3,950 บา

ระดับปริญญาตรี
   ค่าลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน นักศึกษาเลขประจำตัว 53 เป็นต้นไป
  ภาคฤดูร้อน(Summer)
                   นักศึกษาปกติ 3,000 บาท
                   นักศึกษาสมทบพิเศษ 3,000 บาท
รวม  

รายการเอกสาร ราคา : ฉบับ
   Transcript 40 บาท
   Transcript ฉบับภาษาไทย
(เฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และได้รับ Transcript ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์แล้ว)
200 บาท
   หนังสือรับรองสภาอนุมัติ 40 บาท
   หนังสือรับรองสภาอนุมัติ(ภาษาอังกฤษ) 40 บาท
   หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 40 บาท
   หนังสือรับรองรอผลสอบ 40 บาท
   หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยเพื่อขอรับทุนการศึกษา 40 บาท
   หนังสือรับรองเวลาเรียนนอกเวลาราชการ 40 บาท
   หนังสือรับรองคะแนนรายวิชา 40 บาท / วิชา
   ใบแปลประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 200 บาท
   ใบเกรด (KMUT- 48) ที่ขอเพิ่มเติม 5 บาท
   ใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรแทนฉบับเดิมที่ชำรุด/สูญหาย
        ระดับ ปวช.และ ปวส. 150 บาท
        ระดับปริญญาตรี 1,300 บาท
        ระดับบัณฑิตศึกษา 1,000 บาท
   ปริญญาบัตร ฉบับภาษาอังกฤษ 500 บาท
   บัตรประจำตัวนักศึกษา 200 บาท