ใบปริญญาบัตร (ใบแทน)

ใบปริญญาบัตร (ใบแทน)

1.ขอแบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

2.เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

3.ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

4.ชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ งานการเงิน

5.อัตราค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้

45wq1ds

หมายเหตุ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและรับปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว

คำชี้แจงเพิ่มเติม

1. กรณีชำรุด (แนบฉบับที่ชำรุด)
2. กรณีสูญหาย (แนบใบแจ้งความสถานีตำรวจ)
3. ใบปริญญาบัตร เป็นเอกสารที่เสนอ คณบดี/ผู้อำนวยการ,อธิการบดี,นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนาม จึงต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน

*** การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นรับเอกสารแทน ให้ปฏิบัติดังนี้ ***

  • เขียนหนังสือมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์) ระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และเลขที่ SLIP ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  • นำ SLIP หรือใบนัดรับเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
    ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ แนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ