ปรัชญาการศึกษา มจพ.


 

  • ปรัชญาการศึกษา มจพ. 
  • มติย่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ