บุคลากร กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานรับเข้าศึกษา

Approved
นางมณฑาทิพย์ อยู่เจริญ
โทรศัพท์ :: 1626
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวปุณณดา คำปวง
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1626
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวประภัสสร ศรีโนนยาง
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1627
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวศิรประภา ประสงค์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :: 1627
โทรศัพท์/โทรสาร :: -