บุคลากร กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานรับเข้าศึกษา

Approved
นางมณฑาทิพย์ อยู่เจริญ
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: monthatip.y@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1626
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
ตำแหน่งทางบริหาร: หัวหน้ากลุ่มงานรับเข้าศึกษา
Approved
นางสาวปุณณดา คำปวง
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: punnada.k@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1626
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวประภัสสร ศรีโนนยาง
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: prapatsorn.s@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1627
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวศิรประภา ประสงค์
ตำแหน่งทางวิชาการ: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:: siraprapa.p@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1627
โทรศัพท์/โทรสาร :: -